Travel Update :

สาระน่ารู้ก่อนการเดินทางไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ตอน วอชิงตัน


ประเทศสหรัฐอเมริกา : ประเทศสหรัฐอเมริกา : ที่ตั้ง : ทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีมลรัฐอลาสกาอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดา และ มีมลรัฐฮาวายอยู่ทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก

เนื้อที่ : มีเนื้อที่ประมาณ ๙,๖๓๑,๔๑๘ ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลกรองจากรัสเซียและแคนาดา

     ข้อมูลเบื้องต้น : วอชิงตัน

     การเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา


     1. ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้าและหากเป็นคนรู้จัก ก็ควรจะเปิดดูสิ่งของที่ฝากส่งมาว่าไม่ใช่สิ่งเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย

     2. หากมีคนไม่รู้จักท่านมาก่อนหรือรู้จักโดยบังเอิญ ขอให้พาหรือดูแลคนไทยหรือคนต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐฯ ขอให้ปฏิเสธ เนื่องจากผู้นั้นอาจถือเอกสารเดินทางปลอม และท่านจะต้องปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ว่าไม่รู้จักแม้จะเป็นการพบกันโดยบังเอิญ หรือพูดคุยกันบนเครื่องบิน ทั้งนี้ มีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้จับคนไทยหรือเนรเทศกลับไทย โดยคิดว่าท่านอาจเป็นกลุ่มเดียวกับบุคคลลักลอบนำคนต่างชาติเข้าสหรัฐฯ

     3. การนำของสด พืช ผัก ผลไม้ เครื่องแกง เครื่องปรุง อาหารสด แห้งของไทยเข้าสหรัฐฯ (รวมทั้งยารักษาโรค) จะมีวิธียุ่งยากมาก และอาจเสี่ยงต่อการที่ศุลกากรจะนำสิ่งของดังกล่าวไปทิ้งหรือทำลาย

     4. ห้ามนำสารไวไฟ เช่น น้ำมันไฟแช็ก หรือแก๊สสำหรับไฟแช็ก หรือสารอันตรายอื่น ๆ ใส่กระเป๋าสัมภาระ การสอบใบขับขี่ของสหรัฐฯ อาจใช้ใบขับขี่ของไทยมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรืออาจใช้ใบขับขี่สากลไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทำใบขับขี่ ของแต่ละมลรัฐได้

     5. การจะมาศึกษาต่อควรมี Transcript ปริญญาบัตร และเอกสารการศึกษาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และอาจรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศแล้ว (แต่ทั้งนี้แล้วแต่ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยว่า จะต้องรับรองเอกสารดังกล่าวหรือไม่)

     6. ตรวจประเภทของวีซ่าให้ถูกต้องและหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

     7. การพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด

     8. ท่านสามารถอ่านและฟังข่าวภาษาไทยได้ทุกวันจาก Website ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ http://www.thaiembdc.org/ ท่านสามารถ download แบบฟอร์มการขอต่ออายุหนังสือเดินทางการรับรองเอกสารนิติกรณ์ วีซ่า ฯลฯ ได้

     ทั่วไป

     1. สหรัฐฯ มีเขตเวลาหลายเขต ได้แก่ Atlantic Time, Eastern Time, Central Time, Mountain Time, Pacific Time, Alaska Time, Hawaii Time ท่านจะต้องตรวจสอบเวลาที่ห่างกับประเทศไทยให้ดี เพราะมีความจำเป็นสำหรับการติดต่อราชการและธุรกิจ

     2. เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 911 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่และบุคคลต่าง ๆ 411, สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในมลรัฐหรือเมืองอื่น ๆ กดรหัส area code ของเมืองหรือมลรัฐที่ต้องการตามด้วยหมายเลข 555-1212

     3. สหรัฐฯ ใช้ระบบไฟฟ้า 110 v. 60 Hz. เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงควรซื้อในสหรัฐอเมริกา

     Royal Thai Consulate-General, New York : 351 East 52nd St., New York, NY 10022 โทรศัพท์ (212) 754-2536-8 โทรสาร (212) 754-1907 E-mail : thainycg@aol.com มีเขตอาณาดูแล 10 มลรัฐ Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont และ Connecticut

     Royal Thai Consulate-General, Chicago : 700 North Rush St., Chicago, IL 60611-2504 โทรศัพท์ (312) 664-3129 โทรสาร (312) 664-3230 E-mail : thaichicago@aol.com มีเขตอาณาดูแล 12 มลรัฐ Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota และ Wisconsin

     Royal Thai Consulate-General, Los Angeles : 11 North Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 โทรศัพท์ (323) 962-9574-77 โทรสาร (323) 962-2128 E-mail : thai-la@mindspring.com Website : http://www.thai-la.net/ มีเขตอาณาดูแล 8 มลรัฐ Alaska, Arizona, California, Idaho, Nevada, Oregon, Utah และ Washington

     สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา 1906 23rd St., N.W., Washington, D.c., 20008 โทรศัพท์ (202) 667-9111-2 โทรสาร (202) 265-7239 E-mail : oea@thai-edu.in-us.org Website : http://www.thai-edu-in-us.org/

     Tourism Authority of Thailand, Los Angeles : โทรศัพท์ (323) 461-9814

     Thai Airways International, Washington, D.C. : โทรศัพท์ (202) 624-8420

     นอกจากนี้ยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์อีก 15 แห่ง คือ

     Alabama : Tel. (344) 269-2518
     Colorado : Tel. (303) 892-0118
     Dominican Republic : Tel. (809) 541-7445
     Florida : Tel. (305) 445-7577
     Georgia : Tel. (770) 988-3304
     Hawaii : Tel. (808) 845-7332
     Louisiana : Tel. (504) 522-3400
     Massachusetts : Tel. (617) 350-6200
     Missouri : Tel. (913) 385-5555
     Oklahoma : Tel. (918) 357-2886
     Oregon : Tel. (503) 221-0090
     Puerto Rico : Tel. (787) 751-0151
     Dallas Texas : Tel. (214) 740-1498
     El Paso, Texas : Tel. (915) 533-5757

     หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

     Royal Thai Embassy, Washington, D.C. : 1024 Wisconsin Ave., N.W., Washington, D.C. 20007 โทรศัพท์ (202) 944-3600 โทรสาร (202) 944-3611
     E-mail : thai.wsn@thaiembdc.org
     Website : http://www.thaiembdc.org/
     มีเขตอาณาดูแล 20 มลรัฐ ได้แก่ Alabama, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Maryland, Mississippi, Montana, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia และ Wyoming นอกจากนี้ยังดูแล Washington D.C., Puerto Rico, Dominican Republic และ Jamaica

     กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038
ข้อมูลโดย : กระทรวงการต่างประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: