Travel Update :

มองโกเลีย รู้ไว้ก่อนเที่ยว

มองโกเลีย (Mongolia) เป็นเขตปกครองตนเอง มีชื่อย่อว่า เน่ยเหมิงกู่ หรือ มองโกเลียใน มีลักษณะพื้นที่แคบยาวพาดตามชายแดนภาคเหนือของจีน กั้นระหว่างจีนกับประเทศมองโกเลียและรัสเซีย มองโกเลียเป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทาง ออกสู่ทะเล ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า


ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศมองโกเลีย (มองโกเลียนอก) และประเทศรัสเซีย
ทิศใต้ ติดต่อกับมณฑลกานสู้ มณฑลซานซี มณฑลส่านซี มณฑลเหอเป่ย์ และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ประเทศจีน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลเฮย์หลงเจียง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลกานสู้ ประเทศจีน

เมืองหลวง ฮูฮอต

กลุ่มชาติพันธุ์ ฮั่น 79% มองโกล 17% แมนจู 2% หุย 0.9% ดาอูร์ 0.3%

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงโดยมีความสูงเหนือระดับ น้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร พื้นที่ราบสูงในมองโกเลียในกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ทรัพยากรมีพื้นที่แหล่งน้ำ 9,843 ตร.กม. เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใช้สอยได้รวม 6,550 ตร.กม. เป็น 10.68% ของทั่วประเทศ

ชาวมองโกลอาศัยอยู่ใน “เกอร์” หรือกระโจม ที่สามารถรื้อถอนได้ง่าย และชาวมองโกลส่วนใหญ่เป็นพวกเร่ร่อน ในปีหนึ่งชาวมองโกลจะย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ ถึง 20 ครั้ง

อากาศรับอิทธิพลมรสุม ภาคพื้นทวีปเขตอบอุ่นทำให้มีภูมิอากาศแบบซับซ้อนหลากหลาย ฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิแปรปรวนและมีลมพายุ ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้นและฝนตกชุก ฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิลดต่ำมากมีฤดูหนาวยาวนาน

เกษตรกรรมมองโกเลียเป็นฐานการผลิตสินค้า ประเภทธัญญาหาร น้ำมัน น้ำตาลที่สำคัญของจีน

อุตสาหกรรม เขตปกครองตนเองมองโกเลียในมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ จึงเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหิน เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานลม

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละประมาณ 10 หยวน ต่อคนต่อวัน/ค่าทิปคนรถท้องถิ่น อัตราวันละประมาณ 10 หยวนต่อคนต่อวัน

เอกสารวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. มีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดภาพด้วยกระดาษปกติ

อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท/
ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

สถานทูตจีนไม่รับเล่มวีซ่าของท่านในกรณีดังนี้

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า หรือนำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพริ้นท์จากคอมพิวเตอร์

ควรนำ ไฟฉายขนาดพกพาติดตัวไปด้วย

กรุณาเตรียม สัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อไปค้าง ที่ทุ่งหญ้า 1 คืน

สัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ชิ้น ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก./ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท/ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท/ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX 190 หยวน/

ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของสายการบิน อาจเก็บเพิ่มหากสายการบินประกาศขึ้นตามราคาน้ำมันที่ผันผวนข้อมูล http://www.marketatnation.com/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: