Travel Update :

ค้นหา : เมืองจำลองมินิสยาม

  • เที่ยวเมืองจำลองพัทยา (Mini Siam)

    เที่ยวเมืองจำลองพัทยา (Mini Siam)

    เมืองจำลองพัทยา หรือ เมืองจำลองมินิสยาม ( Mini Siam) เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนที่ดินขนาด 29 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวบรวมแบบจำลองขนาดย่อส่วนซึ่งจำลองมาจากสถานที่สำคัญทั

    20,856
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: