Travel Update :

ค้นหา : ตลาดผลไม้

 • เที่ยวตลาดผลไม้และของฝากหนองชะอม ปราจีนบุรี

  เที่ยวตลาดผลไม้และของฝากหนองชะอม ปราจีนบุรี

  ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตหน่อไม้แหล่งใหญ่ของเมืองไทย และชาวปราจีนก็นิยมนำเอาหน่อไม้มาประกอบอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดอีกเมนู

  10,070
 • เที่ยวตลาดหนองชะอม (ตลาดผลไม้-พืชผัก)

  เที่ยวตลาดหนองชะอม (ตลาดผลไม้-พืชผัก)

  ตลาดหนองชะอม (ตลาดผลไม้-พืชผัก) คือ ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด อยู่ที่ตำบลโคกไม้ลาย เป็นตลาดกลางขายสินค้าพื้นเมือง ของฝากจังหวัดปราจีนบุรี และจากจังหวัดอื่น ๆ จึงเป็นจุดพักรถของนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางหลวงหมายเลข 33 กิโลเมตรที่ 151

  16,267
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: