Travel Update :

ค้นหา : ตลาดคลองสวน 100 ปี

  • เที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี (ฉะเชิงเทรา)

    เที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี (ฉะเชิงเทรา)

    ตลาดคลองสวน 100 ปี อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา...ก่อนจะแล่น เข้าสู่ประตูน้ำ (วังสระปทุม) กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวคลองสวนทั้งชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม

    8,630
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: