Travel Update :

กทม. ชวนเที่ยวโรงเรียนชาวนาหนองจอก เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงแบบดั้งเดิม

กทม. ชวนเที่ยวโรงเรียนชาวนาหนองจอก เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงแบบดั้งเดิม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียนชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมอบโคจำนวน 2 ตัว ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกัมปงบึงปรง ไว้สำหรับการไถนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านความเป็นอยู่และอาชีพของชุมชน ณ บริเวณแปลงนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกัมปงบึงปรง ซ.ประชาสำราญ 2 เขตหนองจอก เพื่อให้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


     โครงการนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพชุมชน เล็งถึงเห็นความสำคัญของชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวสู่ชุมชน ตลอดจนการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างสะดวกที่สุดในพื้นที่เขตกรุงเทพตะวันออก ซึ่งพื้นที่เกือบทั้งหมดจะมีคูคลองเชื่อมโยงถึงกัน จึงได้ทำการฟื้นฟูด้านการเกษตรที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของประชาชนในชุมชน และได้กำหนดให้มีกิจกรรมแรก คือ การทำนาแบบผสมผสาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา บนพื้นที่นานำร่อง 35 ไร่ ให้เป็นแปลงสาธิตและเรียนรู้การทำนาตามแบบฉบับดั้งเดิม โดยใช้ โค-กระบือ ในการเตรียมพื้นที่สำหรับหว่าน-ไถและปลูก ไปจนถึงการเกี่ยวข้าวด้วยเคียว

     อีกทั้งนักวิชาการจากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดทำโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ซึ่งจะใช้ระยะในการปลูกประมาณ 4 เดือน โดยมีนักเรียนชาวนารุ่นแรกจาก 18 ชุมชน รวมจำนวน 36 คน ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ซึ่งจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการทำนาและการปลูกข้าวแบบฉบับดั้งเดิม นอกจากนี้ยังจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อนำไปใช้และประกอบเป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต


     สำหรับวิถีพอเพียง Common way of Living ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ เป็นการเปิดแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีคูคลองหลายสายผ่านหลายพื้นที่ อีกทั้งมีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการทำนา ซึ่งเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษที่เป็นอาชีพตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

     สำหรับโรงเรียนชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั่งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการดำนา การหว่าน และการเกี่ยวโดยใช้เคียว โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมและเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการนำจุดเด่นของพื้นที่กรุงเทพตะวันออกอันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของกรุงเทพมหานครมาเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป


     สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอก โทร. 0-2453-1099 หรือ นางบุษบา พุ่มพวง ประธานศูนย์การเรียนรู้กัมปงบึงปรง เขตหนองจอก โทร. 08-6814-5436 ในวันและเวลาราชการ
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: