Travel Update :

ดันหัวหิน-ชะอำ ประกาศพื้นที่พิเศษเชื่อมท่องเที่ยว


หัวหิน-ชะอำ
ดันหัวหิน-ชะอำประกาศพื้นที่พิเศษเชื่อมท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว นายดำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กำกับดูแลสำนักแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ (สผพ.) องค์กรมหาชน เปิดเผยว่า จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รวมทั้งพื้นที่เชื่อมโยง พบว่ากว่า 90% สนับสนุน อพท. ประกาศให้ อ.หัวหิน และ อ.ชะอำ เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเร่งสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหาร อพท. เพื่อผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ คาดว่าภายใน 2 เดือนจะมีความชัดเจน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

        หากได้รับการประกาศเป็นพิเศษพิเศษจะช่วยให้เมืองหัวหินและชะอำเป็นพื้นที่เชื่อมโยงที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และสิ่งที่ทุกหน่วยงานและชุมชน ต้องการสูงสุด เมื่อประกาศเป็นพื้นที่พิเศษแล้ว ขอให้ อพท. เร่งดำเนินการ คือ จัดการขยะ บริหารจัดการน้ำ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการจัดผังเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าอาศัย และเกิดการกระจายรายได้อย่างแท้จริง
ที่มา Mcot

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: