Travel Update :

เปิดแหล่งเรียนรู้ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่าปัตตานี ผ่านนิทรรศการศิลปะ


เปิดแหล่งเรียนรู้ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่าปัตตานี ผ่านนิทรรศการศิลปะ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดบ้านเลขที่ 203 "ม.อ.ปัตตานีภิมย์" และบ้านเลขที่ 5 "กือดาจีนอ" ย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะ"สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ" โดยสถานที่ดังกล่าวจะเป็นศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา เพื่อขยายฐานการบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิสร้างสรรค์จังหวัดปัตตานี


     สำหรับบ้านทั้งสองหลัง เป็นอาคารที่อยู่ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าปัตตานี ได้จัดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เพื่อสะท้อนถึงวิถีชุมชนของชุมชนอาเนาะซูงา และชุมชนอาเนาะรู ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมให้จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็น 1 ใน 15 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ก้าวสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งในด้านธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป


     และนับเป็นโอกาสดีของชุมชนในตำบลอาเนาะรู ที่มีพื้นที่กลางให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งกลุ่มนักสร้างสรรค์ ภาครัฐและเอกชน ร่วมทำหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยช่วยเสริมศักยภาพให้กับจังหวัดปัตตานี อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเข้มแข็ง


     “การนำเรื่องราวของสองชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะ "สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ" ที่จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 22 ธันวาคม 2563 คือจุดเชื่อมโยงวิถีชีวิต และจุดเด่นของชุมชนอาเนาะซูงา และชุมชนอาเนาะรู ที่นำเสนอในมิติทัศนศิลป์”บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: