Travel Update :

พระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมือง พิษณุโลก


พระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมือง พิษณุโลก


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ริมถนนพุทธบูชา เป็นวัดหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร


     ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม และพระศรีศาสดาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร


     พุทธลักษณะของพระพุทธชินราชนั้นสวยงามมาก เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒงฺคุลี ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาชมและสักการบูชาพระพุทธชินราชเป็นจำนวนมาก


     ในแต่ละวันจะมีผู้ไปกราบไหว้สักการะ ขอพรพระพุทธชินราชกันไม่ขาดสาย โดยมีความเชื่อกัน ในหมู่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงว่า หลวงพ่อใหญ่นี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เล่ากันว่าเด็กคนใดที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก หากนำมาฝากตัวเป็นลูกหลวงพ่อใหญ่แล้วจะแข็งแรงขึ้น และเนื่องจากพระพุทธชินราชเป็นพระปางมารวิชัย อันเป็นปางที่สร้างจากพุทธประวัติคราวพระพุทธเจ้าชนะพญามาร จึงเชื่อว่า การกราบพระพุทธชินราชนี้ยังมีอานิสงค์ให้ชีวิตรุ่งเรือง มีโชคลาภด้วย เช่นกัน

     สำหรับใครที่แวะเวียนผ่านเมืองพิษณุโลก สามารถไปกราบไหว้ขอพระ พระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดตั้งแต่เวลา 6.30 น. – 18.00 น.
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: