Travel Update :

'ปราสาททามจาน' สะท้อนแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ

'ปราสาททามจาน' สะท้อนแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ

ในทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ที่ พระธาตุปราสาททามจาน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จะมีงานประเพณีวันไหว้พระธาตุทามจาน เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาในสมัยอดีต และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโบราณสถาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานปราสาททามจาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพของคนในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ จ.ศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

     ซึ่งในปีนี้ก็มีงานประเพณีสำคัญของชาว อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เช่นทุกปี โดยมี นายเทเวศร์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันไหว้พระธาตุทามจาน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น


     สำหรับปราสาทบ้านทามจาน เป็นอโรคยศาล หรือสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานของชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2478


     โดยผู้นำชุมชนในพื้นที่เล่าว่า ปราสาทบ้านทามจาน เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดเล็ก ปราสาทประธานก่อด้วยศิลาแลงย่อมุม มีมุขยื่นออกไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทางเข้าเพียงด้านเดียว ส่วนผนังอีก 3 ด้าน ทำเป็นประตูหลอก กรอบประตูทำด้วยหินทราย ทับหลังเหนือกรอบประตูด้านทิศใต้ แกะสลักลวดลายไม่เสร็จ เป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิอยู่เหนือหน้ากาลที่กำลังคายท่อนพวงมาลัย โดยใช้มือยึดจับพวงมาลัยซึ่งสลักลายใบไม้ม้วน มีบุคคล 2 คนนั่งพนมมือ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีวิหารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลง มีทางเข้าอยู่ด้านทิศตะวันตก รอบปราสาทประธานและวิหารทั้ง 4 ด้าน ล้อมด้วยกำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง มีโคปุระหรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออก นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทมีสระน้ำขนาดเล็ก ขอบสระกั้นด้วยศิลาแลง

     นอกจากนี้บริเวณโดยรอบปราสาทยังร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้ศิลปะเขมรโบราณด้วย
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: