Travel Update :

นมัสการองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธบาท วัดมกุฏคีรีวัน นครราชสีมา

นมัสการองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธบาท วัดมกุฏคีรีวัน นครราชสีมา

วัดหนึ่งที่มีความสำคัญและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายสิ่งให้ประชาชนที่ได้แวะเวียนมานครราชสีมาได้มานมัสการขอพรคือ วัดมกุฎคีรีวัน วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ก่อตั้งคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ได้ก่อตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม “มกุฏคีรีวัน” เมื่อปี พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2534 พระญาณดิลก(ปัญญา สทฺธายุตฺโต) ซึ่งได้รับอุปสมบทโดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมซึ่งขณะนั้นยังมีความเป็นป่าและมีสัตว์ป่าชุกชุม ด้วยแรงศรัทธาของท่านและประชาขนได้ร่วมกันพัฒนาให้สวยงามท่ามกลางทิวเขา สร้างความเจริญด้วยสาธารณูปโภคต่างๆ จนกลายเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในบริเวณใกล้เคียงและใกล้ไกลต่อมา


     เราสามารถมองเห็นพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน ซึ่งอยู่บนยอดเขาชื่อว่า “เนินปัญจสิงขร” สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพระอสีติมหาสาวก และพระอัฐิธาตุครูบาอาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ที่สำคัญ ๆ เช่นพระอัฐิธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่เมตตาหลวง หรือพระญาณสิทธาจารย์ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่วัย อตาลโย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

     นอกจากนี้ภายในยังประดิษฐานพระพุทธมารวิชัยคีรีวันสิริมงคล ซึ่งจำลองจากพระพุทธรูปโบราณ อายุกว่า 800 ปี นามว่าพระพุทธติโลกนาถมงกฏธรรมค่รีวัน (พระพุทธรูปหินหยกขาว) และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นมัสการรอยพระพุทธบาท ทำบุญ และให้เช่าองค์พระเพื่อไปบูชา     โดยรอบพระเจดีย์สีขาวสว่างที่อยู่บนเนินเขา รอบฐานพระเจดีย์เป็นประติมากรรมนารายณ์ทรงสุบรรณและภาพปูนปั้นฝาผนัง วัดนี้นอกจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนแล้วยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยด้วย และเป็นที่อบรมศีลธรรมอันดีแก่เยาวชน ช้าราชการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงามสงบเย็นบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: