Travel Update :

วัดท่าขนุน พระทุธเจติย์คีรี ศิลปะพม่า แหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาสำคัญ

วัดท่าขนุน พระทุธเจติย์คีรี ศิลปะพม่า แหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาสำคัญ

หากใครได้ผ่านไปยังอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คงจะต้องสะดุดตา กับเจดีย์สูงตระหง่านอยู่บนภูเขา นั่นคือ พระทุธเจติย์คีรี วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นพระเจดีย์ศิลปะพม่า สร้างโดยพระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) เมื่อปี พ.ศ. 2479 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 และถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2535 ตั้งอยู่บนยอดเขาภายในพื้นที่ของวัด อันเป็นจุดชมวิวที่สามารถเดินขึ้นไปชมทัศนียภาพของตัวอำเภอทองผาภูมิ ได้โดยรอบ


อุโบสถวัดท่าขนุน
     หลังจากได้สร้างพระอุโบสถขึ้นมา ก็เกิดการทรุดโทรมลง ที่บริเวณชายคาด้านใต้พังทรุดลงมา เมื่อปีพ.ศ. 2545 พระครูวิลาศกาญจนธรรม ได้รับคำสั่งจากหลวงพ่อพระราชธรรมโสภณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ให้มาพัฒนาวัดท่าขนุน จึงได้ซ่อมแซมจนมีความมั่นคงแข็งแรงดังเดิม พระประธานในอุโบสถสร้างโดยครอบครัวเงินสมบูรณ์ แต่เดิมเป็นโลหะหล่อ (สัมฤทธิ์) พระครูวิลาศกาญจนธรรมได้ทำการปิดทองถวายใหม่ทั้งองค์ เปิดให้บุคคลเข้าสักการบูชาทุกวัน ยกเว้นช่วงบ่ายของวันพระใหญ่ ที่พระภิกษุลงฟังพระปาฏิโมกข์


สะพานแขวนหลวงปู่สาย
     หากเดินไปหลังพระอุโบสถ จะเห็นสะพานไม้ประกอบลวดสลิง ซึ่ง หลวงปู่สาย อคฺควํโส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ข้ามแม่น้ำแควน้อย เชื่อมระหว่างฝั่งวัดท่าขนุนกับฝั่งตลาดทองผาภูมิ ทำให้สามารถร่นเวลาในการเดินทางเข้าสู่ตลาดทองผาภูมิไปได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันยังคงเปิดใช้งานอยู่เป็นปกติ โดยเฉพาะเป็นเส้นทางบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรวัดท่าขนุน สะพานแขวนวัดท่าขนุน นับเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอทองผาภูมิ นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันมาก


พระพุทธเจติยคีรี
     และไฮไลท์ สำคัญเมื่อมาที่วัดท่าขนุน นั้นคือ พระพุทธเจติยคีรี สร้างโดยหลวงปู่สาย อคฺควํโส เมื่อ ปี พ.ศ. 2534 อยู่บนยอดเขาวัดท่าขนุน อันเป็นจุดชมทิวทัศน์ของอำเภอทองผาภูมิ เป็นพระเจดีย์ศิลปะพม่า มีพระเจดีย์รายองค์เล็กล้อมรอบอยู่อีก 4 องค์ และยกเป็นซุ้มบรรจุพระพุทธรูปโดยรอบ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับการขึ้นไปชมวิว ด้านบนพระพุทธเจติย์คีรี ต้องใช้วิธีการเดินเท้า ขึ้นบันไดที่มีความชันพอสมควร ระหว่างทางเดินขึ้นไปจะผ่านป่าไผ่ และ แมกไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้น ยิ่งช่วงหน้าฝน ในยามเช้า เมื่อขึ้นมา จะเห็นหมอกปกคลุมขุนเขา ของเมืองทองผาภูมิ มีความสวยงามมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: