Travel Update :

The Supreme Artist Hall ณ หออัครศิลปิน ปทุมธานีออัครศิลปิน ปทุมธานี

ออัครศิลปิน ปทุมธานี อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ที่ตั้งอยู่ตำบลคลองห้า อยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก

     หออัครศิลปิน เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ 9 ด้าน คือ ด้านหัตถกรรม ด้านวาทศิลป์ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้าน ถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านคีตศิลป์ และด้านการพระราชนิพนธ์เพลง

     นอกจากนี้ ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติและผลงานอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและ ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขา คือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์ และสถาปัตยกรรม

     หออัครศิลปิน เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัย ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมไทยประเพณี เพื่อความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในการจัดแสดง และมี เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

     รูปทรงของอาคารประกอบด้วย อาคารหลักซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ของอัครศิลปินรายล้อมด้วยอาคารรูปตัว U ซึ่งจัดแสดง นิทรรศการประวัติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "อัครศิลปินรายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ซึ่งพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์"

     ข้อแนะนำในการเข้าชมไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณจัดแสดง ห้ามถ่ายภาพและห้ามจับผลงาน


ที่ตั้ง : ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เวลาทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.30-16.00 น.
การเดินทาง : รถรังสิต-หนองเสือ/รังสิต-คลอง 13/538
เบอร์โทรศัพท์ 0-2986-5020-4
ภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: