Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|
สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ำตกมวกเหล็ก อยู่ห่างจากสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ ทางเข้าซ้ายมือตรงข้ามกับร้านขายผลิตภัณฑ์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สวนรุกขชาตินี้มีเนื้อที่ 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลำธารซึ่งมาจากต้นน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างสองจังหวัดดังกล่าว ในลำธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้ำตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณสองฟากของลำธารมีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง

     ประวัติความเป็นมาเดิม เป็นสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ของกรมป่าไม้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2497 ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานมวกเหล็ก เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้ในพื้นที่ป่าดงพญาเย็น ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีต จะสังเกตุเห็นได้จากสภาพป่าในบริเวณสวนรุกขชาติมวกเหล็กที่ยังคงมีพรรณไม้ ขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมามีการปรับปรุงส่วนราชการเพื่อความเหมาะสมจึงและ้เปลี่ยนชื่อเป็นสวน รุกขชาติมวกเหล็ก เพื่อทำหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และปลูกรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาวิจัย และใช้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

     สวนรุกขชาติมวกเหล็ก มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีลำธารน้ำตกมวกเหล็กซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแนว แบ่งเขตตามธรรมชาติและไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ปัจจุบันสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนรุกขชาติมวกเหล็กเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดี จนได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกท้องถิ่น ลำดับที่ 63 จากจำนวน 236 แห่ง ในพื้นที่ 62 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมีปีละกว่า 3 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     ลักษณะภูมิประเทศ

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร โดยเฉพาะในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำหรับในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ทิศทางด้านลาดอยู่ทางทิศตะวันตก ในตอนกลางของพื้นที่มีลำธารมวกเหล็กไหลผ่านเข้ามาทางทิศใต้ และไหลออกไปทางทิศเหนือ มีลำห้วยเล็กๆทางทิศตะวันตกและไหลมาบรรจบกับลำธารมวกเหล็กทางทิศตะวันออก สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ลักษณะดินเป็นดินร่วนผสมลูกรังและมีหินโผล่

     จุดเด่นที่น่าสนใจ

     น้ำตกมวกเหล็ก ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป มีต้นกำเนิดมาจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปีและเป็นแนวแบ่งเขตตามธรรมชาติระหว่างจังหวัดสระบุรีกับ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณสองฝั่งลำธารมีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเช่น โสกน้ำ ไคร้ย้อย พะวา บางชนิดมีขนาดสูงใหญ่อายุกว่า 100 ปี เช่น ยางนา ตะเคียนทอง กระบาก มะหาด สามารถนั่งพักผ่อนชมน้ำตกหรือลงเล่นน้ำได้ตลอดทั้งวัน

     สะพานมวกเหล็ก-ปากช่อง มีลักษณะเป็นสะพานแขวนข้ามลำธารมวกเหล็กเชื่อมอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง ทางด้านเหนือและใต้ของน้ำตกมวกเหล็ก นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติและถ่ายภาพของน้ำตกมวกเหล็กจากสะพานได้อย่าง สวยงาม

     สวนสักทอง เป็นสวนป่าไม้สักทอง(Tectona grandis L.f.) ที่ได้ปลูกขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่เป็นสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ มีอายุกว่า 50 ปี เป็นสวนป่าไม้สักทองที่มีลักษณะดี สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นแม่พันธุ์ในการเก็บเมล็ดขยายพันธุ์

     ปฏิมากรรมรากไม้ เป็นการสร้างสรรของธรรมชาติที่ทำให้ ต้นไม้ต้องปรับตัวและสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับตัวเองในภาวะที่ต้องขึ้น อยู่ริมน้ำที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เช่น ลมพายุ การไหลบ่าของน้ำในฤดูฝน ต้นไม้ต้องสร้างระบบรากที่แผ่ขยายเพื่อยึดเกาะดินที่อ่อนนุ่มไม่แข็งแรงให้ สามารถทรงตัวและดำรงชีวิตอยู่ได้

     กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาสวน

     เพื่อให้สวนรุกขชาติมวกเหล็กบรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ จังหวัดสระบุรี ในการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาสวนสวนรุกขชาติมวกเหล็ก ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถให้บริการทั้งในด้านวิชาการและการพักผ่อน หย่อนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     โดยการสำรวจออกแบบทางภูมิสถาปัตย์ เพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติที่มีอยู่เดิม จัดสร้างสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สำรวจจัดทำข้อมูลพรรณไม้ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาสื่อคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้า มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ จัดทำป้ายชื่อและสื่อคุณค่าของพรรณไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้

     ซึ่งจะช่วยปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของพรรณไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสวนรุกขชาติมวกเหล็กและเผยแพร่ความรู้ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพรรณไม้ และประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการในด้านต่างๆของสวนรุกขชาติมวกเหล็ก สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและความต้องการของชุมชน ทิศทางการดำเนินงานของสวนรุกขชาติมวกเหล็ก จึงต้องประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

     สวน รุกขชาติมวกเหล็กยังได้จัดแสดงนิทรรศการทั้งแบบถาวรและหมุนเวียนเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของพรรณไม้ ทั้งชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ การขยายพันธุ์ การปลูกการบำรุงดูแลรักษาและเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับพืช เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และรู้จักพรรณไม้ชนิดต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

     พรรณไม้ในสวน

     สภาพ ธรรมชาติของสวนรุกขชาติมวกเหล็กเดิมเป็นป่าดิบแล้งที่มีลำธารไหลผ่าน และเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็น จำนวนพรรไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่และพรรณไม้ที่ปลูกรวบ รวมไว้เพื่อการศึกษามีอยู่มากกว่า 440 ชนิด พรรณไม้เหล่านี้มีทั้งไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้ในพุทธประวัติ พรรณไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ และมีพรรณไม้ส่วนหนึ่งเป็นไม้ต่างประเทศที่เน้นปลูกเพื่อความสวยงาม

     การคมนาคม

     การเดินทางไปเที่ยวชมสวนรุกขชาติมวกเหล็ก สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 135 กม.

     เดินทางโดยรถยนต์ ตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข1) ถึงตัวเมืองสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงแยกอำเภอมวกเหล็กเลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร จะเห็นป้ายสวนรุกขชาติมวกเหล็กอยู่ทางขวามือ หากจะใช้บริการรถยนต์โดยสารประจำทาง ก็มีทั้งรถยนต์ บขส.สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดรับส่งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าสวนรุกขชาติ หรือโดยสารรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

     เดินทางโดยรถไฟ สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงที่สถานีรถไฟมวกเหล็กและนั่งรถรับจ้างมาที่สวนรุกขชาติมวกเหล็ก ระยะทางประมาณ 3 กม.

     สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณ หน้าสวนรุกขชาติมีลานจอดรถ สามารถจอดได้ประมาณ 100 คัน มีศาลาพักร้อน ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 15 ร้าน และมีห้องสุขาไว้บริการอย่างเพียงพอ

สถานที่ติดต่อ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก
อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
18180
หัวหน้าสวน นายปิยชาติ ไตรสารศรี
มือถือ: 06-7818766

ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ำตกมวกเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สระบุรี

สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ำตกมวกเหล็ก แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สระบุรี

สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ำตกมวกเหล็ก อยู่ห่างจากสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ ทางเข้าซ้ายมือตรงข้ามกับร้านขายผลิตภัณฑ์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย

อ่าน 16,344 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวสวนรุกขชาติซับชมภู (เพชรบูรณ์)

เที่ยวสวนรุกขชาติซับชมภู (เพชรบูรณ์)

การท่องเที่ยวสวนรุกขชาติซับชมภู คืออีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยสวนรุกขชาติแห่งนี้ตั้งอยู่ในขเตพื้นที่ของหมู่ 8 บ้านซับชมภู ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่าน 11,902 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ เชียงราย

เที่ยวสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ เชียงราย

สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ หรือ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนดอยช้างมูบ ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง บ้านผาหมี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากทางแยกวัดน้อยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร

อ่าน 11,266 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวบ่อน้ำร้อน-สวนรุกขชาติรักษะวาริน (ระนอง)

เที่ยวบ่อน้ำร้อน-สวนรุกขชาติรักษะวาริน (ระนอง)

บ่อน้ำร้อน-สวนรุกขชาติรักษะวาริน คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยบ่อน้ำร้อน-สวนรุกขชาตินั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

อ่าน 8,158 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัส “แก่งไพร” ที่สวนรุกขชาติสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น)

สัมผัส “แก่งไพร” ที่สวนรุกขชาติสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น)

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 33 กิโลเมตร ตามถนนสายพิษณุโลก – หล่มสัก ตรงหลักกิโลเมตรที่ 33แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรังอีก 1 กิโลเมตร

อ่าน 8,759 คน SHARE ความคิดเห็น
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินดำ น้ำตกวังก้านเหลืองนี้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เนื่องจากมีต้นน้ำเกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก

อ่าน 10,363 คน SHARE ความคิดเห็น
ไออุ่นรีสอร์ท สระบุรี (Ioon resort saraburi)

ไออุ่นรีสอร์ท สระบุรี (Ioon resort saraburi)

ไออุ่นรีสอร์ท เป็นอีกหนึ่งที่พักสวยที่มาพร้อมบรรยากาศดีๆ ตั้งอยู่ในเขตรอยต่ออำเภอเมืองและอำเภอแก่งคอย

อ่าน 934 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชน ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล จ.สระบุรี

สัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชน ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล จ.สระบุรี

ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล จ.สระบุรี  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ตลาดแห่งนี้

อ่าน 837 คน SHARE ความคิดเห็น
นมัสการรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี  โชคดีตลอดปี ตลอดไป

นมัสการรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี โชคดีตลอดปี ตลอดไป

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร   เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา

อ่าน 2,743 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน