Travel Update :

วิถีควาย ที่บ้านควายไทย จังหวัดเชียงใหม่

ควาย นับว่าเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ควายจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับงานเกษตรกรรมของประเทศทางเอเซียมากที่สุด


     บ้านควายไทย ตั้งอยู่ที่ 300/2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านควายไทย นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมกิจกรรมต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ในงาน การฝึกฝนให้รู้จักการเชื่อฟัง เช่นการไถดะ การไถพรวนไปจนถึงงานนวดข้าว ฯลฯ


     นอกจากนั้นนักท่องเที่ยว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์บ้านชาวนา ที่แสดงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวนาไทย เครื่องมือการเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่เคยมีการใช้ในการการประกอบเกษตรกรรมเมื่อครั้งสมัยก่อนอีกด้วย

     การชมการแสดงที่บ้านควายไทย
     การแสดงเป็นรอบ เช้า-บ่าย รายละเอียดสอบถาม โทร. ๐ ๕๓๓๐ ๑๖๒๘, ๐ ๕๓๘๔ ๔๘๑๘, ๐ ๕๓๘๔ ๔๙๑๔ หรือ E-mail : srirai@hotmail.com
ข้อมูล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: