Travel Update :

สะพานควีนส์โบโร สะพานเหล็กแข็งแกร่ง แห่งกรุงนิวยอร์ค


สะพานควีนส์โบโร สะพานเหล็กแข็งแกร่ง แห่งกรุงนิวยอร์ค


สะพานควีนส์โบโรได้ถูกเปิดใช้ในปี ค.ศ. 1909 โดยมีเหล็กที่ใช้รองรับที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาว 1,182 ฟุตจากฝั่งแมนฮัตตันไปสู่เกาะแบล็กเวลล์และ 984 ฟุตจากเกาะแบล็กเวลล์ไปถึงควีนส์ จึงทำให้สะพานควีนส์โบโรมีแผ่นเล็กที่รองรับสะพานซึ่งยาวที่สุดในโลก จนกระทั่งเกิดสะพานคิวเบคสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1917 สะพานควีนส์โบโรมีความยาวทั้งสิ้น 3,724.50 ฟุต ไม่เพียงแค่นั้นความกว้างของสะพานนั้นยังใช้รองรับการคมนาคมขนส่งทั้งเป็นรางรถไฟลอยฟ้า รองรับรางรถไฟฟ้า มีถนน 6 เลนส์และมีเส้นทางเดินเท้าทั้งหมด 2 เลนส์


     สะพานควีนส์โบโร มีการออกแบบและแก้ไขอยู่หลายครั้ง จนในปี ค.ศ. 1907 สะพานคิวเบคเป็นสะพานแรกที่ใช้โครงสร้างแบบใช้เหล็กค้ำยื่นออกมาเพื่อรองรับน้ำหนักของสะพาน และก็เกิดการพังทลายลงระหว่างก่อสร้าง จึงเกิดการโต้แย้งและวิพากวิจารณ์การก่อสร้างของสะพานควีนส์โบโรกันอย่างหนักหน่วง ซึ่งทำให้เกิดการทบทวนการก่อสร้างสะพานควีนส์โบโรกันอย่างละเอียด อีกทั้งยังมีการตีแผ่และโต้แย้งเรื่องการสร้างสะพานในวารสารต่างๆ


     จนทำให้การสร้างและออกแบบสะพานควีนส์โบโรเป็นการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ รวมทั้งทำให้เหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างสะพานแห่งนี้ทั้งนักธุรกิจและนักการเมือง สะพานควีนส์โบโรจึงเป็นสะพานที่มีความหมายและมีความสำคัญในการใช้ประโยชน์ของฝั่งมิดทาวน์และอัพเพอร์ของแมตฮัตตันรวมทั้งเขตควีนส์เครดิต : en.wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: