Travel Update :

Holstentor Gate ป้อมปราการเก่าแก่แห่งเยอรมนี สถาปัตยกรรมโกธิค

Holstentor Gate ป้อมปราการเก่าแก่แห่งเยอรมนี สถาปัตยกรรมโกธิค

Holstentor Gate ถือเป็นประตูเมืองอยู่ในเขตฝั่งตะวันตกของศูนย์กลางเมืองเก่าของสันนิบาตฮันเซอ รู้จักกันในชื่อ ฮันเซอ หรือ ฮันซา ลือเบกค์ ในเยอรมนี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1464 สิ่งปลูกสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมโกธิคที่ใช้อิฐก่อสร้างให้เป็นป้อมปราการมีอาคารรูปทรงกลมสองอาคารขนาบข้างประตูทางเข้าพร้อมกับหลังคารูปทรงแหลมเป็นป้อมปราการ และปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ไปแล้ว และย่านศูนย์กลางของเมืองเก่า Altstadt ของเมืองลือเบ็คนั้นได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987


     Holstentor Gate เป็นประตูเมืองที่ประกอบไปด้วยหอคอยทางด้านเหนือและใต้โดยมีอาคารคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างหอคอยรูปทรงกลมทั้งสองฝั่ง มีทั้งหมด 4 ชั้น ยกเว้นชั้นล่างของตึกที่อยู่อยู่ตรงกลาง ในส่วนฝั่งตะวันตกเรียกว่า "field side" ส่วนฝั่งที่หันหน้าเข้าหาเมืองเรียกว่า "city side" ทั้งสามอาคารที่ตั้งอยู่ติดกันนั้นหากมองจากฝั่งวิวเมือง หรือ ซิตี้ไซด์ จะเห็นเหมือนว่าอาคาร 3 หลังนี้เป็นอาคารหลังเดียว ส่วนถ้ามองจากอีกด้านคือฝั่ง field side จะมองเห็นเป็นอาคาร 3 อาคารที่เชื่อมติดกันอย่างชัดเจน หอคอย 2 หลังที่เป็นรูปคล้ายครึ่งวงกลมนี้จะมีส่วนที่กว้างที่สุดซึ่งขยายไปถึง 3.5 เมตรเหนืออาคารหลังตรงกลาง หอคอยรูปทรงกลมจะมีหลังคาที่เป็นรูปทรงกรวยคว่ำปลายแหลม ส่วนอาคารตรงกลางนั้นจะเป็นหลังคาทรงหนาๆ


     ทางเดินผ่านที่เป็นรูปโค้งซึ่งอยู่ตรงตึกกลางนั้นจะมีประตูสองประตูอยู่ตรงฝั่งฟีลด์ไซด์ ตรงซิตี้ไซด์จะอ่านว่า SPQL ซึ่งจะมีปีระบุไว้ด้วยคือ ปี ค.ศ. 1477 ถึง ค.ศ. 1871 ซึ่งเป็นช่วงปีที่ประตูนี้ได้รับการบูรณะ ตัวอักษรที่ถูกติดอยู่เหนือทางเข้า 4 ตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกับยุคของโรมันและมาจากคำว่า Senatus populusque Lubecensis ซึ่งหมายถึง อารยธรรมโรมันโบราณขณะมีรัฐบาลเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งตึกสามตึกนี้ไม่ได้ถูกการจารึกตัวอักษรหรือชื่อใครเลย


เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: