Travel Update :

Ponte Sant’Angelo สะพานทูตสวรรค์แห่งโรมัน แลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด ในกรุงโรม

Ponte Sant’Angelo สะพานทูตสวรรค์แห่งโรมัน แลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด ในกรุงโรม

ความโดดเด่นของสะพาน Ponte Sant’Angelo ก็คือรูปปั้นแกะสลักรูปนางฟ้าซึ่งออกแบบโดยนักประติมากรชื่อดังที่อาศัยในกรุงโรม จีอันโลเรนโซ แบร์นินี เขาให้หินอ่อนแกะสลักรูปปั้นนางฟ้าที่อยู่บนสะพานอย่างประณีตงดงาม รูปปั้นนางฟ้าแต่ละองค์แสดงถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่ถูกทรมานโดยการตรึงโดยไม้กางเขนจนสิ้นใจ


     สะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 134 เพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไทเบอร์ สร้างโดยจักรพรรดิฮาดริอานุสแห่งจักรวรรดิโรมัน เพื่อเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางแหล่งโบราณสถานของโรมหรือโรมโบราณ (Ancient Rome) กับอนุสาวรีย์บรรจุศพแห่งใหม่ (ปัจจุบันนี้รู้จักในชื่อว่า ปราสาทซันตันเจโล) ในยุคนั้นสะพานแห่งนี้มีชื่อว่า สะพาน Aelian มีความหมายว่า สะพานแห่งฮาดริอานุส เมื่อครั้งนั้นสะพานแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นทางผ่านของนักพรตแสวงบุญอยู่หลายปีเพื่อเดินทางไปยังมหาวิหารนักบุญเปโตร (St. Peter's Basilica) ชื่อ Sant’Angelo ที่เป็นชื่อของสะพานในปัจจุบันนั้นมาเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ตามตำนานของกรีกโรมันโบราณที่ว่า อัครทูตสวรรค์มีคาเอล หรือ มีคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ยืนอยู่บนยอดของปราสาทโดยถือดาบเพื่อแสดงว่าได้มาถึงจุดจบของโรคระบาดที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นแล้วในปี ค.ศ. 590 รูปปั้นอันสง่างามของอัครทูตสวรรค์มีคาเอลได้ถูกวางอยู่บนยอดของปราสาทซันตันเจโลโดยรูปปั้นนั้นมีลักษณะหันหน้าเข้าหาสะพาน ในช่วงศตวรรษที่ 16 สะพานแห่งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่แสดงร่างของนักโทษเพื่อเป็นการตักเตือนให้ผู้คนเกรงกลัวต่อบาปและการกะทำความผิด


     ในปี ค.ศ. 1699 สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 (Pope Clement IX) ได้มีคำสั่งให้สร้างรูปปั้นนางฟ้าสวรรค์บนสะพานซันตันเจโลแห่งนี้ และได้รับการออกแบบโดย จีอันโลเรนโซ แบร์นินี นักประติมากรผู้ชำนาญสถาปัตยกรรมด้านบาโรก แต่เขาสร้างรูปปั้นทูตสวรรค์เหล่านี้เพียง 2 องค์เท่านั้นคือ ทูตสวรรค์ที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยตัวอักษรว่า “I.N.R.I.” และทูตสวรรค์ที่มีมงกุฎหนามทอ (รูปปั้นของทูตสวรรค์ 2 องค์นี้ได้ถูกเก็บไว้กับพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 เนื่องจากเป็นความชอบส่วนพระองค์) หลังจากนั้นรูปปั้นทูตสวรรค์ก็ได้ถูกสร้างสำเร็จโดยผู้สืบทอดทางด้านประติมากรรมของจีอันโลเรนโซ แบร์นินีเพื่อสานต่อแนวคิดและการออกแบบเหล่าทูตสวรรค์จากเขาจนสำเร็จและเห็นเป็นสะพานที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามจนปัจจุบันเครดิต : romeonsegway.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: