Travel Update :

เจดีย์เมี๊ยะเต็งดาน สถาปัตยกรรมสีขาวทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี ที่มัณฑะเลย์

เจดีย์เมี๊ยะเต็งดาน สถาปัตยกรรมสีขาวทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี ที่มัณฑะเลย์

เจดีย์เมี๊ยะเต็งดาน(Mya Thein Tan) เป็นเจดีย์ที่มีสีขาวทั้งองค์มีลักษณะเป็นเกลียวคลื่นเป็นชั้นๆ ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำอิรวดี ทางเหนือของเมืองมัณฑะเลย์ ถือเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากย่างกุ้งของประเทศพม่า เจดีย์องค์นี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์พิวเมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมิงกุนและถูกขนานนามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี


     เจดีย์เมี๊ยะเต็งดานซึ่งมีสีขาวทั้งองค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1816 โดยพระเจ้าจักกายแมง เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์โก้นบอง ไม่ไกลกันนักจะเป็นที่ตั้งของเจดีย์มิงกุน (Mingun Paya) เจดีย์ชินพิวเมถูกสร้างเสร็จ 3 ปี ก่อนที่พระเจ้าจักกายแมงจะขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1816 เพื่อเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์โก้นบอง 


     พระองค์ทรงสร้างเจดีย์แห่งนี้เพื่ออุทิศให้พระชายาพระองค์แรก ซึ่งมีชื่อว่า เจ้าหญิงชินพิวเม การที่ใช้สีขาวเป็นสีขององค์พระเจดีย์นั้นมีที่มาซึ่งหมายถึง องค์หญิงช้างเผือก เนื่องจากองค์หญิงเกิดสวรรคตระหว่างที่คลอดบุตร ต่อมาในปี ค.ศ. 1838 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจนทำให้เจดีองค์นี้เสียหายอย่างหนัก พระเจ้าจักกายแมงจึงทำการบูรณะใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง


     เจดีย์องค์นี้มีโครงสร้างและรูปแบบของเจดีย์ที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆ ในประเทศพม่า เนื่องจาก เจดีย์สร้างบนฐานวงกลม 7 ชั้นยื่นออกมาเป็นรูปเกลียวคลื่น คล้ายกับเป็นฐานจำลองของภูเขา 7 ทิวที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุตามความเชื่อของศาสนาพุทธว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล ตรงยอดของเจดีย์เชื่อกันว่าสร้างจำลองเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุ และบนยอดแหลมขององค์พระเจดีย์ได้ประดิษฐานรูปภาพของพระพุทธเจ้าไว้บนยอดที่ทำมาจากทอง ส่วนฐานทั้ง 7 ชั้นที่เป็นรูปเกลียวคลื่นนั้นถูกออกแบบให้มีช่องเพื่อไว้สำหรับวางรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการบูชาตามตำนานความเชื่อทางศาสนา


เครดิต : renown-travel.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: