Travel Update :

ประตูสู่อินเดีย ซุ้มประตูใหญ่สัญลักษณ์ของนครมุมไบ ประเทศอินเดีย

ประตูสู่อินเดีย ซุ้มประตูใหญ่สัญลักษณ์ของนครมุมไบ ประเทศอินเดีย

“ประตูสู่อินเดีย” (Gateway of India) เป็นซุ้มประตูโค้งขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์คดังในนครมุมไบ ประเทศอินเดีย อนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเยี่ยมเยียนของกษัตริย์จอร์จที่ 5 และราชินีแมรี ที่มาเยือนอะพอลโลบันเดอร์และเยือนประเทศอินเดียในปีพ.ศ. 2454 ซู้มประตูแห่งนี้คล้ายกับซุ้มประตูชัยของแถบยุโรป


     ประตูสู่อินเดียสร้างขึ้นในศิลปะแบบอินโด-เซราเซนิก ซุ้มประตูโค้งสร้างขึ้นหินบะซอลต์ มีความสูง 26 เมตร ออกแบบโดย George Wittet ก่อสร้างเสร็จในปี 2467 จากการเสด็จของพระราชาและพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งอินเดียเคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาก่อน ปัจจุบันประตูถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเข้าพิธีกรรมสำหรับรัฐมนตรีคนใหม่ของมุมไบ


     ซุ้มประตูสู่อินเดียตั้งอยู่ที่ริมน้ำในอะพอลโลบันเดอร์ ในทางทิศใต้ของนครมุมไบ สู่ทะเลอาหรับ บางครั้งซุมประตูแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งมุมไบ เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองและยังเป็นท่าเทียบเรือในบางครั้งด้วย เรียกได้ว่าถ้ามามุมไบต้องมาถ่ายรูปที่ประตูสู่อินเดียสักครั้งเครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: