Travel Update :

มนต์ขลังเขาไกรลาสแห่งทิเบต ที่ชาวพุทธถือเป็นเสาหลักของโลก

มนต์ขลังเขาไกรลาสแห่งทิเบต ที่ชาวพุทธถือเป็นเสาหลักของโลก

เขาไกรลาส (Mount Kailash) เป็นชื่อคุ้นหูของชาวพุทธมาช้านาน ซึ่งที่ตั้งของเขาไกรลาสตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองทิเบต เป็นหนึ่งในยอดเขาแห่งเทือกเขาหิมาลัย มีความสูงกว่า 22,020 ฟุต หรือ 6,638 เมตร จัดว่าเป็นยอดเขาสูงอันดับที่ 32 ของโลก และสูงเป็นอันดับที่ 19 ของเหล่าของเขาแห่งเทือกเขาหิมาลัย โดยมีอายุกำเนิดมาจนถึงปัจจุบันที่ 50 ล้านปีมาแล้ว มีลักษณะเป็นภูเขาสูงใหญ่น่าเกรงขาม


     ในศาสนาฮินดูเชื่อว่าเขาไกรลาสเป็นที่ประทับของพระศิวะ ในศาสนาพุทธเรียกเขาไกรลาสว่า “เขาพระสุเมรุ” ซึ่งเป็นภูเขาที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาภูเขาในป่าหิมพานต์ ตามคติพุทธเชื่อว่าเขาพรุสุเมรุตั้งอยู่กึ่งกลางจักรวาลถือเป็นเสาหลักของโลก และยอดเขาสูงสุดเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์ ซึ่งคำว่า “เมรุ” แปลว่า “ภูเขา” คำว่า “สุ” แปลว่า “ดีงาม” เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นภูเขาแห่งความดีงาม


     โดยปกติแล้วยอดเขาไกรลาสจะถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนเสมอเพราะมีความสูงมากทำให้อยู่ท่ามกลางชั้นบรรยากาศที่มีความหนาวเย็นจนเกิดหิมะปกคลุม จึงมีอีกฉายาหนึ่งคือ “ภูเขาสีเงิน” ซึ่งคำว่า “ไกรลาส” มีความหมายว่า “สีเงินยวง” นั่นเอง ปัจจุบันจะมีผู้คนที่ศรัทธาในเขาไกรลาสเดินทางมาแสวงบุญเป็นประจำทุกปี เพราะเชื่อว่ามีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ ณ ภูเขาไกรลาสแห่งนี้

เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: