Travel Update :

ลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง


ลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง


สำนักงานเขตบางแค จัดโครงการ "ลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง" สำหรับโครงการนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมคลองบางแวก ชุมชนเทวินรวมใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ พระสงฆ์จากวัดบุณยประดิษฐ์ ข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเขตบางแค เพื่อปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์กับคนทุกเพศ ทุกวัย ให้ทุกคนมีโอกาสใช้พื้นที่ร่วมกัน และปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองบางแวกทั้ง 2 ฝั่ง ให้หลังบ้านน่ามอง ปราศจากขยะมูลฝอย และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพดีอย่างยั่งยืน สัตว์น้ำอาศัยอยู่ได้ตามธรรมชาติ จึงนำไปสู่การประชุมระดมสมอง และการเสวนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตามหลัก "บวร" ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน ที่ร่วมกันคิดและพัฒนาพื้นที่บนหลัก 3 ป คือ


1. ปลูก คือการปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์คลองบางแวก
2. ปรับ คือการปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนริมคลองและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
3. เปลี่ยน คือการเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง เป็นพื้นที่เรียนรู้ โดยแบ่งพื้นที่พัฒนาออกเป็น 6 โซน (โซน A - โซน F) ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาตามลำดับ ดังนี้


     โซน A เปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็น "ลานคิด ลานธรรม" เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิวอุโมงค์ต้นไม้ เป็นพื้นที่พบปะเสวนาของคนในชุมชน รวมถึงใช้จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาระหว่าง ชุมชน วัด และโรงเรียน ส่วนที่ 2 ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้เป็น "สวนป่าปริศนาธรรม Digital" 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้คติธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ของเขตบางแค สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มภาษาจีนอีกหนึ่งภาษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เปิดพื้นที่เขตบางแคต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคต


     โซน B - โซน F เป็นการปรับปรุงบ้านเรือนผู้พักอาศัยริมคลองบางแวกให้หลังบ้านน่ามอง เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยสวนแนวตั้ง และรณรงค์ประชาชนผู้พักอาศัยริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง


     ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์คลองทุกเส้นทาง เนื่องจากคลองเป็นเส้นทางสัญจรหลักของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลอง และยังมีความสำคัญต่อเกษตรกรในกรุงเทพมหานครอีกด้วย ทั้งนี้ คลอง บางแวกเป็นคลองสายสำคัญในพื้นที่เขตบางแค และเป็นคลองที่เชื่อมโยงกับคลองอื่น ๆ


     แนวคิดการพัฒนาคลองบางแวก บนหลักของ "บวร" ตามโครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลองนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ บ้านหรือชุมชน วัด และโรงเรียน โดยมีคลองเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน การคิด การปฏิบัติอย่างมีปัญญา เกิดกลุ่มสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการอนุรักษ์คลอง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขตบางแค ให้เด็ก เยาวชน และคนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ได้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่ และในอนาคตยังต่อ ยอดไปสู่การเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน


     ทั้งนี้สำนักงานเขตบางแค ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 62 - ส.ค. 63 เป็นระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งทางเขตยังคงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความเห็นที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับตามความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์กับทุกคนอย่างแท้จริง ทั้งนี้สำนักงานเขตบางแคมีเป้าหมายในการพัฒนาคลองบางแวกให้เป็นคลองต้นแบบในการรักษา พัฒนา และอนุรักษ์คลองบนหลักของ "บวร" ต่อไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: