Travel Update :

เปิดแล้ว Sathon Canal Art Landmarks แห่งใหม่เขตสาทร


เปิดแล้ว Sathon Canal Art Landmarks แห่งใหม่เขตสาทร


นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด “โครงการสาทรร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง Miracle of Sathon” และ กิจกรรม “ชม ช้อป ชิม @Sathon Canal Art


     โดย กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ทั้งในด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งการอนุรักษ์และเสริมสร้างคุณค่าของคลอง โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการดังกล่าว


     ทั้งนี้สำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมคลองวัดยานนาวาเห็นพ้องร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และปรับทัศนียภาพริมคลองให้มีความสวยงาม โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติชุมชน วิถีชีวิต และของดีชุมชน ซึ่งเข้าถึงได้ด้วยการระเบิดความต้องการจากภายในชุมชน ใช้ทรัพยากรและต้นทุนของชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสร้างคุณค่าบนทรัพยากร และเสริมด้วยแนวคิดโดยชุมชน เพื่อชุมชน


     สำหรับคลองวัดยานนาวาเป็นคลองที่มีความสำคัญ เชื่อมโยงความเป็นมาของชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนศรีสุริโยทัย ชุมชนบ้านแบบ และชุมชนโรงน้ำแข็ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสมัครสมานสามัคคีและสันติสุข ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพราหมณ์ นอกจากนี้คลองวัดยานนาวา ยังนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชน สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำ “โครงการสาทรร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไฟสว่าง Miracle of Sathon” เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดยานนาวาให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น และเสริมสร้างคุณค่าของคลองวัดยานนาวา โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 900 หลังคาเรือน เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลอง การติดตั้งกังหันน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำ จำนวน 3 เครื่อง การปลูกหญ้าแฝกแบบคอก ลอยน้ำ เพื่อเป็นการบําบัดน้ำเสีย     และประการสำคัญ คือ การเปิดพื้นที่ทำ Canal Art : ศิลปะริมคลอง สร้าง Landmarks ริมคลอง โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ซึ่งมีศิลปินมากกว่า 900 ชีวิต ช่วยกันตกแต่งภาพวาดบนกําแพงความยาวรวมกว่า 620 เมตร อีกทั้งได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยได้รับการสนับสนุนจากเอกชนในพื้นที่ ติดตั้งตู้เขียวฝ่ายเทศกิจ เพิ่มความปลอดภัยชุมชนด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: