Travel Update :

โครงการ Green Bangkok เปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองสีเขียวตามวิถี New Normal


โครงการ Green Bangkok เปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองสีเขียวตามวิถี New Normal


โครงการ GREEN BANGKOK 2030 ที่จัดทำขึ้นโดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่ม Big Trees Project และกลุ่ม We Park เพื่อเพิ่มพื้นที่กรุงเทพฯให้เป็นสีเขียวมากขึ้น


     โดยโครงการนำร่องเฟสที่ 1 มีความคืบหน้าไปมาก ในปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ นอกจากนี้โครงการ ณ สวนสันติพร เขตพระนคร กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. โครงการสวนบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้าตัดกับถนนเจ้าคุณทหาร พื้นที่ 18 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.


     สำหรับโครงการสวนชุมชนเขตบางรัก สวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 2 และสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ทั้งนี้ ได้เตรียมแผนดำเนินการสำหรับดำเนินโครงการเฟสที่ 2 จำนวน 9 โครงการไว้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564-2565


     ส่วนความร่วมมือจากภาคเอกชนนั้น ปตท. ได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2563 และยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคเอกชน ได้แก่ ปตท.และบริษัทห้างร้าน หน่วยงานราชการ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนตลอดแนวถนนของโครงการอีกด้วย


     อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ GREEN BANGKOK 2030 เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างยั่งยืน


     ในที่ประชุม กลุ่ม We Park ได้เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมืองให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1. พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งในสวนสาธารณะเดิม หรือการใช้พื้นที่ที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา มาทำเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้บริโภค 2. พื้นที่ทางสัญจรที่ร่มรื่น ส่งเสริมให้ใช้ทางเท้าในการเดิน เพื่อลดการใช้รถยนต์ และ 3. พื้นที่สวนขนาดเล็ก (Pocket Park) แทรกตัวเข้าไปอยู่ในชุมชน เพื่อ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายขึ้น โดยทั้ง 3 แนวทางนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้พื้นที่สีเขียวในเมืองเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพและตอบสนองกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างแท้จริงบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: