Travel Update :

'สวนบางแคภิรมย์' Dog Park แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร


'สวนบางแคภิรมย์' Dog Park แห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร


มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ "สวนบางแคภิรมย์" เขตบางแค โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับสวนบางแคภิรมย์นั้น กรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือขอเช่าที่ดินบริเวณแขวงหลักสอง เขตบางแค พื้นที่ 119 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก พื้นที่ 49 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา ได้มอบให้สำนักงานตลาดนัดกรุงเทพมหานคร จัดสร้างตลาดนัดของกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดสวนจำปี) เพื่อเปิดให้ประชาชนเช่าพื้นที่ค้าขาย


     สำหรับส่วนที่ 2 พื้นที่ 70 ไร่ ให้สำนักสิ่งแวดล้อม จัดสร้างสวนสาธารณะ “บางแคภิรมย์” ซึ่งมีความหมายว่า สวนสาธารณะแห่งความรื่นรมย์ในย่านบางแค พื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับและการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นสวนสาธารณะภายใต้แนวคิด “ตลาดในสวน – สวนในตลาด” พร้อมจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ ทางเดิน – วิ่งออกกำลังกาย เส้นทางจักรยาน สวนสุขภาพ ลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ศาลาพักผ่อน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น บึงน้ำธรรมชาติ อาคารห้องสุขา


     ทั้งนี้ภายในสวนยังมีการก่อสร้างสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งได้นำแนวคิดจาก 3 เสาหลักอาเซียน ได้แก่ เสาที่ 1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสาที่ 2 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเสาที่ 3 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ดำเนินการก่อสร้างวงเวียนทางเข้าแกนอาเซียนและลานอาเซียน (ลานจัดแสดงอเนกประสงค์) นอกจากนี้ยังจัดสรรพื้นที่จำนวน 4 ไร่ 3 งาน เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสุนัข (Dog Park) ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พื้นที่คัดกรองสุนัข อาคารอเนกประสงค์ ห้องสุขาสาธารณะ ทางเดิน – วิ่ง สำหรับจูงสุนัขและจุดให้น้ำสุนัข


     พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆ เป็นหนึ่งในหลายๆแนวทางที่ได้รับการผลักดันให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สวนบางแคภิรมยน์นั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ภายใต้แนวคิดสวนแห่งประชาคมอาเซียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในพื้นที่เขตบางแคแล้วยังเป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่สำหรับสุนัข โดยมุ่งหวังมอบให้ประชาชนเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว อันจะนำไปสู่การพัฒนามหานครแห่งนี้ให้เป็นเมืองที่น่าอยูู่ ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่จะนำสุนัขมาใช้บริการในสวนสุนัข (Dog Park) โปรดใช้พื้นที่เฉพาะภายในสวน Dog Park เท่านั้น ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปใช้พื้นที่ปะปนกับประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนในพื้นที่อื่นๆ พร้อมทั้งใส่สายจูงสัตว์เลี้ยง นำถุงใส่อุจจาระสุนัขและเก็บให้สะอาดเรียบร้อย เพื่อไม่เป็นการทำลายความร่มรื่นและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน และเป็นข้อพิจารณาที่กทม.จะขยายพื้นที่ Dog Park ไปยังสวนสาธารณะอื่นๆ ต่อไปด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: