Travel Update :

เรียนรู้ความเป็นไทยอย่างรอบด้านที่หอไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


เรียนรู้ความเป็นไทยอย่างรอบด้านที่หอไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งศิลปะการแสดงของไทยและนานาชาติ ภายในมีโครงการนิทรรศการถาวร หอไทยนิทัศน์ เรื่องอารยธรรมไทย สามารถเข้าชมได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 - 16.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตร เชื่อมกับถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามกับห้าง THE STREET รัชดา สามารถเดินทางมาได้โดยรถโดยสารประจำทางสาย 73 73ก 154 185 136 206 และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ขึ้นสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

     หอไทยนิทัศน์ ได้รับพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในการดำเนินการจัดตั้ง เนื้อหาในนิทรรศการมีหลากหลายสาขาวิชาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งประวัติศาสตร์ โบราณคดี เกษตรศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ชาติพันธุ์วิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์และศิลปะการแสดง เพื่อเสริมความรู้ทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ภายในแบ่งเป็นสัดส่วนประกอบด้วย ห้องวีรกรรมชนชาติไทยและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ประเทศไทยกับโลก ภาษาและวรรณคดีไทย ข้าวกับวิถีชีวิตไทย ความเป็นมาของชนฃาติไทย


     ความเป็นมาของชนชาติไทย แสดงแผนที่ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชนชาติไทยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่และสำริด ยุคเหล็ก ประกอบวีดีทัศน์


     นอกจากนี้ยังมีแบบจำลองหลุมขุดค้นทางโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แสดงเครื่องมือโลหะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องประดับที่มักทำมาจากหิน แก้ว ดินเผา กระดูกสัตว์ มาทำเป็นสร้อย กำไล แหวนซึ่งมีการสลักลวดลายทำให้เห็นถึงพัฒนาการตามยุคสมัย จิตรกรรม ประติมากรรมตามโบราณสถานโบราณวัตถุแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น และยังสะท้อนให้เห็นถึงว่ามีการติดต่อกับชุมชนภายนอกด้วย


     เข้าสู่ยุคอารยธรรมไทยสมัยประวัติศาสตร์ ว่าด้วยการเกิดสยามประเทศ ซึ่งเกิดจากการรวมรัฐเล็กรัฐน้อยในอุษาคเนย์ไว้ขึ้นมาเป็นอาณาจักรอยุธยา เรียกว่า สยาม ซึ่งไม่ได้หมายถึงชนชาติไทยทั้งหมด แต่ได้แตกแขนงไปอยู่ทั้งในล้านนา ล้านช้าง แพร่ ชนที่ถูกเรียกว่าสยามนั้นคือชาวไทยที่อยู่ในอาณาจักรอยุธยา ซึ่งมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กันกับการปกครองประเทศ เห็นได้จากกษัตริย์จะยึดหลักทศพิธราชธรรมในการปกครองด้วย และสัญลักษณ์ธรรมจักร ศิลปะสมัยทวารดี ที่จังหวัดนครปฐม     เข้าสู่ไทยสมัยใหม่และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เทียบเคียงกับเหตุการณ์ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมทั้งการเมืองและการปกครองที่มีความเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่สามารถเห็นได้ตามจิตรกรรมฝาผนัง ภาพวาด ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้     ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยจึงมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ดั่งเช่นพระราชดำรัสในในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงความสำคัญของการปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงคนทั้งประเทศโดยไม่ต้องซื้อจากประเทศอื่น และดังคำกล่าวของหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ที่อาจเคยได้ยินกันที่ว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” นอกจากนี้ยังได้แสดงสายพันธุ์ข้าว ข้าวในเมืองไทย ประเพณีและพิธีกรรมในการทำนา ประเพณีการบูชาแม่โพสพ และในทุกๆ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสัญณาณในการเริ่มฤดูเก็บเกี่ยว     แผนที่ประเทศไทยที่แสดงภาษาตามกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละภูมิภาค วิวัฒน์อักษรไทยตั้งแต่ศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงวรรณคดีไทยที่สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ในส่วนนี้แบ่งเป็นห้องดูวีดีทัศน์การ์ตูนนิทานพื้นบ้านแต่ละภาค มีอุปกรณ์การละเล่นพื้นบ้านให้ได้ลองเล่น     ห้องเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน หอไทยนิทัศน์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของเราในแบบรอบด้านด้วยเวลาเพียงไม่นานทั้งยังให้ความเพลิดเพลินอีกด้วย เป็นการเสริมความรู้นอกบทเรียนให้แก่คนทั่วไปและเยาวชนเป็นอย่างมาก


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: