Travel Update :

นำชมห้องสมุดทรงคุณค่า มรดกของชาติ หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

นำชมห้องสมุดทรงคุณค่า มรดกของชาติ หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ในระบบการศึกษาไทยนั้น ห้องสมุดคือแหล่งสืบค้นข้อมูลชั้นต้นที่กว้างขวางและหลากหลายแขนง และที่เป็นดั่งขุมคลังความรู้ของชาติและดำเนินงานมายาวนาน นอกจากหอสมุดแห่งชาติแล้ว หอสมุดดำรงราชานุภาพ ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นเหมือนขุมคลังความรู้อันทรงคุณค่ายิ่งเปรียบดั่งมรดกของชาติเช่นกัน หอสมุดแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่เราท่านจะทราบว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระองค์แรกของประเทศไทย และได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ. 2505 หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นอาคาร 3 ชั้น ทรงยุโรป ตั้งอยู่ในบริเวณวังวรดิศ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2490


     ด้านหน้าจะมีข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงค่าทางประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์ตามสื่อต่างๆ

     ด้านหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับประวัติวังวรดิศ ห้องสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วรรณกรรมผลงานเกี่ยวกับโบราณคดีของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและหนังสือหายากอื่นๆ เนื่องจากเป็นห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือหายากที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสะสมไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 7,000 เล่ม ที่ได้ใช้ทรงงาน เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลซึ่งเป็นทายาทพระองค์หนึ่งได้รับมรดกส่วนที่เป็นหนังสือทั้งหมด รวมทั้งของมีค่าและภาพถ่ายส่วนพระองค์ ได้ประทานเป็นสมบัติของชาติ โดยกรมศิลปากรได้จัดตั้งเป็นห้องสมุดเพื่อเป็นอนุสรณ์คู่กับประเทศชาติต่อไป ฉะนั้นจึงมีระเบียบในการเข้าชมคือการฝากของไว้ที่เจ้าหน้าที่ แต่งกายสุภาพ รักษาความสงบเคารพสถานที่ อ่านหนังสือตามโต๊ะที่จัดไว้     ผู้เข้าใช้บริการสามารถใช้บริการได้บริเวณชั้น 1 ที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทยและ ต่างประเทศ พระพุทธศาสนา ความรู้ทั่วไป หนังสือพิมพ์ ซึ่งส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ หนังสือกวีนิพนธ์และวรรณคดีไทย ที่พระองค์ได้ทรงศึกษาและสะสมไว้ส่วนพระองค์เพื่อใช้ทรงงานในราชการ สามารถสืบค้นเพื่อใช้ค้นคว้าวิจัยโดยสืบค้นได้ 4 วิธีคือ สืบค้นจากห้องสมุดดิจิตอล http://www.nlt.go.th/princedamronglib/ สืบค้นจากบัตรรายการ สืบค้นจากรายการหนังสือระบบพิเศษซึ่งแบ่งเป็น 3 เล่มคือบัญชีหนังสือภาษาไทยจากตัวอักษร ก-ป ตัวอักษร พ-ศ และบัญชีหนังสือต่างประเทศ สืบค้นจากดัชนีค้นเรื่อง เมื่อได้หนังสือที่ต้องการแล้วจึงกรอกรายการในแบบขอใช้บริการให้เจ้าหน้าที่หยิบหนังสือให้


     หอสมุดกรมพระยาดำรงราชานุภาพตั้งอยู่บนถนนหลานหลวง ใกล้กับที่ทำการสำนักงานการบินไทย ถนนหลานหลวง ตรงข้ามวัดสุนทรธรรมทาน บริเวณวังวรดิศ เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: