Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ชาวไทย ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หากท่านได้ผ่านถนนหลานหลวงที่ตรงออกสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ จะเห็น พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งอยู่ก่อนถึงทางแยก เดิมนั้นตั้งอยู่ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปี 2523 ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ 3 ชั้นซึ่งเป็นที่ทำการของกรมใช้เป็นที่ตั้งดังที่เห็นในปัจจุบัน


     ภายในพิพิธภัณฑ์บริเวณชั้น 1 จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ การอภิเษกสมรส การเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ซึ่งในบางช่วงเวลาจะมีการจัดสัมมนาด้วย

     เมื่อขึ้นชั้น 2 เดินไปตามลูกศรจะเดินชมอย่างถูกวิธีและทั่วถึง สามารถถ่ายภาพได้แต่ห้ามใช้แฟลชเพื่อไม่ให้ทำลายภาพและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีอายุยาวนาน ชั้น 2 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองและสนธิสัญญากับต่างประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาถึงรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเสด็จเยือนต่างประเทศ ทรงส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 6 การรวมตัวของข้าราชการทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนรวมเป็นกลุ่ม “คณะราษฎร์” นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7
     ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของประเทศมหาอำนาจในโลกตะวันตกเช่นฮิตเล่อร์ เยอรมนี แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ สหรัฐอเมริกา การปฏิวัติในรัสเซียโดยกลุ่มบอลเชวิก การปฏิวัติในฝรั่งเศสโดยนโปเลียน โบนาปาร์ต โลกตะวันออกเช่น ญี่ปุ่นประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้มีทั้งรัฐสภาและยังคงมีพระจักรพรรดิ กองทหารญี่ปุ่นเข้ายึดแมนจูเรียแล้วยก “ปูยี” ขึ้นเป็นจักรพรรดิหุ่น เจียงไคเช็กของจีนผู้นำความคิดเสรีนิยม และประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในสมัยพระเจ้าสีป่อ     ห้องแสดงพระราชประวัติก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่เสด็จเข้ารับการศึกษาในทวีปยุโรป ทรงผนวช ทรงอภิเษกสมรส และเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรและความสนพระทัยในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์
     ห้องจัดแสดงชั้น 3 จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลาและฉลองพระบาท รวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการทหาร การคมนาคม ช้างคู่บารมีพระเศวตคชเดชน์ดิลก ด้านการสื่อสาร ทรงสร้างสะพานพระราม 6 ทรงวางรากฐานระบบคุณธรรมให้ข้าราชการ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วทรงตั้งพระบรมวงศ์ที่เคยทรงงานมาแล้วขึ้นเป็น “อภิรัฐมนตรี” บริหารราชการ     พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา ด้านการศึกษาในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ด้านพิพิธภัณฑ์ไทย การประพาสต่างประเทศ ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์     พระองค์พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสดังนี้ “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดย สิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร... บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า ความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่า บัดนี้ เปนอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ แต่บัดนี้เปนต้นไป”


     ห้องฉายภาพยนตร์ที่จำลองบรรยากาศจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งทรงโปรดเกล้าฯ จำลองจัดฉายภาพยนตร์ทั้งที่ทรงถ่าย ภาพยนตร์เก่าร่วมรัชสมัย และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการปกครอง


     ภาพฉายส่วนพระองค์และพระราชวงศ์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักไกลกังวล หัวหินและต่างประเทศ เมื่อเสด็จสวรรคต พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล จึงได้สืบราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่8     ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : King Prajadhipok Museum หรือ เว็บไซต์ http://www.museumthailand.com/King_Prajadhipok_Museum เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม การเดินทางรถโดยสารประจำทางสาย 2, 15, 44, 47, 59, 60, 70, 79, 157, 169, 183, 503, 509, 511, 556 หรือเรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว เดิมเรียกว่า พิพิธภัณฑ์รัฐสภา คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่ง ของชาติไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของสถาบันพระปกเกล้า ตั้งที่อาคารกรมโยธาธิการเดิมบริเวณสี่

อ่าน 6,441 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร)

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนคร)

การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ที่อาคารอนุรักษ์กรมโยธาธิการ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ่าน 5,983 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกาตาร์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกาตาร์

หากใครที่ชอบงานศิลปะก็คงต้องลองค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่าน 193 คน SHARE ความคิดเห็น
100  ปี สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงนิวยอร์ก

100 ปี สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงนิวยอร์ก

ประชาชนที่มาเที่ยวที่นิวยอร์คไม่อาจพลาดที่จะมาเยือนแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนที่นี่

อ่าน 232 คน SHARE ความคิดเห็น
คีรีวง ดีจังฮู้ ปีที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุข สู่ชุมชนคีรีวง

คีรีวง ดีจังฮู้ ปีที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุข สู่ชุมชนคีรีวง

หลายคนคงเคยไปเย่ยมเยือน หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งถูกยกให้เป็นพื้นที่ ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

อ่าน 425 คน SHARE ความคิดเห็น
มินิสตรีทอาร์ต โคราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เช็คอิน

มินิสตรีทอาร์ต โคราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เช็คอิน

งานศิลปะตามมุมเมืองต่างๆ ทั้งงานศิปกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ต่างๆ มักจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ชอบเสพงานศิลป์

อ่าน 1,854 คน SHARE ความคิดเห็น
วิธีป้องกันตัวเองในขณะเดินทางท่องเที่ยว

วิธีป้องกันตัวเองในขณะเดินทางท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเกือบล้านล้านดอลลาร์และบางประเทศเศรษฐกิจของประเทศ

อ่าน 443 คน SHARE ความคิดเห็น
H2O4K9 ขวดน้ำสุนัข + ชามท่องเที่ยว

H2O4K9 ขวดน้ำสุนัข + ชามท่องเที่ยว

เมื่อคุณไปเที่ยวตามที่ต่างๆ โดยพาสุนัขของคุณไปด้วย แน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงของคุณก็ย่อมต้องการอาหารและเครื่องดื่ม

อ่าน 459 คน SHARE ความคิดเห็น
BAUBAX เสื้อแจ็คเก็ต สำหรับท่องเที่ยว

BAUBAX เสื้อแจ็คเก็ต สำหรับท่องเที่ยว

สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนบ่อยๆ  TravelThaiza ขอแนะนำเสื้อ BAUBAX

อ่าน 597 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน