Travel Update :

เที่ยวพิพิธภัณฑ์อัยการไทย ย้อนรอยคดีประวัติศาสตร์

เที่ยวพิพิธภัณฑ์อัยการไทย ย้อนรอยคดีประวัติศาสตร์
   

บ้านเมืองที่มีคนอยู่ร่วมกันมากมายย่อมต้องมีเรื่องกระทบกระทั่ง คนทำผิดก่อให้เกิดความวุ่นวายระส่ำระสายในสังคมชุมชนจึงต้องมีกฎหมายและผู้ควบคุมใช้กฎหมายร่วมกันมาปกครองดูแลให้เกิดความยุติธรรมและความสงบสุขและไทยก็มีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงในการร้องทุกข์โดยพระมหากษัตริย์ได้ทรงส่งตัวแทนพระองค์ไปสอบถามสืบสาวเรื่องราวที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งการตัดสินจากหลักฐานพยาน ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้แต่งตั้งพนักงานหนึ่งให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อราชการ ด้านกฎหมายบ้านเมือง คดีความ และถวายความเห็นทางกฎหมายแก่กษัตริย์ เรียกว่า “เจ้าพนักงานรักษาอัยการ” ส่วนหัวเมืองต่างๆ ก็จะมีตำแหน่ง “ยกกระบัตร” คอยตรวจราชการและตรวจสอบคดีความตามหัวเมืองต่างพระเนตรพระกรรณและยังทำหน้าที่ตรวจสอบการพิพากษาคดีของตระลาการด้วย จากประวัติศาสตร์ที่ยาวจนถึงปัจจุบันของสถาบันศาลและอัยการ ณ ที่นี่จึงได้มีการรวบรวมสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่อาคารสำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 11 ถนนรัชดา ตรงข้ามกรมส่งเสริมการการส่งออกรัชดาภิเษก และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


     ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบบราชการและกฎหมายบ้านเมืองให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ และได้สถาปนา “กรมอัยการ” ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2436 มีขุนหลวงพระยาไกรสีเป็นอธิบดีกรมอัยการคนแรก และในวาระครบรอบ 100 ปีอัยการไทยปีพ.ศ. 2536 คุณสุชาติ ไตรประสิทธิ์เห็นว่าทรัพย์สินของทางราชการได้แก่ สำนวนคดีสำคัญ เอกสารตำรากฏหมายเก่า โต๊ะทำงาน ตู้หนังสือ เครื่องพิมพ์ดีด กำปั่น และเครื่องใช้สำนักงานที่เป็นของเก่าแต่ไม่ได้รับการดูแลรักษาตามสำนักงานอัยการทั่วประเทศเป็นที่น่าเสียดาย จึงได้รวบรวมสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์อัยการไทยขึ้น มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยหินอ่อนและไม้สักแกะสลักลายไทย     ที่ว่างกลางโถงมีที่นั่งไม้สักฟังคำบรรยายจากวิทยากรมีความสวยงาม ด้านข้างเป็นตู้หนังสือกฎหมายคอมมิวนิสต์ กฎหมายตราสามดวง เลคเชอร์ กฎหมายลักษณะอาญา คำอธิบายรัฐธรรมนูญ กฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 สำนวนคดีประวัติศาสตร์อย่างคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรายแรกแชร์ชม้อย ทิพย์โส คดีเชอรรี่แอนน์ ดันแคน     สมุดทะเบียนครุภัณฑ์โบราณ สือโสตทัศนูปกรณ์ กำปั่นโบราณ พิมพ์ดีดและเครื่องใช้สำนักงานสมัยก่อน โต๊ะทำงานของพนักงานเสมียนและตำแหน่งยกระบัตร์ เสื้อคลุมของอัยการ     รายงานอัยการในสมัยรัชกาลที่ 5 หนังสือกฎหมายเมืองไทยโดยขุนหลวงพระยาไกรสี อธิบดีกรมอัยการคนแรก และคดีใหญ่ของบุคคลมีชื่อเสียงทางการเมือง คดีและสำนวนประวัติศาสตร์ คดี 6 ตุลาคม 2519 กฎหมายตราสามดวงและคดีการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8 โวหารกรมสวัสดิ์ กฎหมายเมืองไทยโดยหมอบรัศเล กฎหมายไทยโดยหลวงประดิษฐ์ มนูญธรรม รวมพระนิพนธ์พระบิดากฎหมายไทย
     เมื่อครั้งที่สร้างพิพิธภัณฑ์นั้นได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนจัดสร้างพระไพรีพินาศเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ และสิ่งสำคัญของพิพิธภัณฑ์คือพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้รับสถาปนาให้สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เมื่อปีพ.ศ.2536 เนื่องจากพระองค์ทรงเคยดำรงตำแหน่งยกระบัตร์เมืองราชบุรีก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: