Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

หากได้ผ่านบริเวณสี่แยกรัชโยธิน อาคารที่เห็นได้ชัดเจนด้วยความโดดเด่นและสวยงามคือธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งขณะนี้ด้านหน้ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินการจราจรจึงคับคั่งอย่างมาก นอกจากจะเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่แล้วยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ซึ่งอยู่ภายในอาคาร 2 ชั้น โดยเข้าไปตามเส้นทางก่อนถึงตึกใหญ่กลางหมู่ตึก ขณะนี้ชั้นล่างมีการแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ที่สามารถชลอและลดความรุนแรงจากน้ำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยรณรงค์ให้รักษาป่า ปลูกป่าทดแทน ดูแลต้นน้ำลำธาร มีการแสดงตัวอย่างของการไหลของน้ำหากมีเครื่องกั้นจะลดความรุนแรงลงได้
     จำลองการทำงานของกังหันชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี การทำงานของเครื่องดักหมอกที่เปลี่ยนไอหมอกในที่อากาศหนาวเย็นให้กลายเป็นน้ำมาใช้ได้ การใช้วิธีทางกายภาพและเคมีด้วยวัสดุจากธรรมชาติแกล้งดินเลวให้กลายเป็นดินดี หลักการทำฝนหลวงพระราชทาน หญ้าแฝกที่เปรียบเหมือนกำแพงชีวิตที่สามารถรักษาหน้าดินและเป็นอาหารสัตว์ การสร้างฝายคอนกรีตถาวร พระปรีชาสามารถทางด้านไอทีครื่องมือสื่อสาร และทางด้านกีฬา


     บริเวณทางขึ้นไปชั้น2 จะมีนกยูงที่ประดิษฐ์จากดอกกล้วยไม้อย่างสวยงามที่ทางธนาคารจัดทำขึ้นในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์และได้พระราชทานเป็นตราสัญลักษณ์แก่สถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ

     ด้านล่างเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเงินตรา ความเป็นต้นแบบของธนาคารไทยจนถึงธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันโดยย่อและตู้เซฟเก็บเงิน


     ชั้นบนจะเป็นพระรูปหล่อของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย พระโอรสในรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447(รศ.123) ในชื่อ “บุคคลัภย์” (BOOK CLUB) แล้วต่อมาจดทะเบียนเป็นธนาคารเมื่อปี 2449 ในชื่อแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด
     ส่วนแรกจะแสดงวิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เมื่อมีการเดินทางติดต่อซื้อขายกันในชุมชนและขยายออกไปยังโพ้นทะเล จึงต้องนำวัตถุมีค่าในยุคนั้นๆ มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เช่นทาส สัตว์เลี้ยง หินมีค่า และที่นิยมมาจนถึ ปัจจุบันคือโลหะเงิน ทอง เพราะเป็นของหายาก พกพาสะดวก ต่อมาจึงมาแปรรูปเป็นเงินตราสกุลต่างๆ และธนบัตร ในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับวัฒนธรรมต่างๆ จากอินเดีย สัญลักษณ์ต่างๆ บนเงินตราจึงมักเกี่ยวกับศาสนาและความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีความเจริญมากขึ้น มีการเดินทางไปยังดินแดนต่างๆ ของพ่อค้าทั้งทางบกและทางทะเลทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า มีการสะสมสินค้าเพื่อรอการขนถ่าย จึงต้องมีตัวกลางรับฝากสินค้าและให้กู้ยืมโดยเป็นผู้เป็นที่น่าเชื่อถือในชุมชน จึงเป็นที่มาของระบบธนาคาร


     เมื่อมีความต้องการเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าให้ปลอดภัย มีความต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันรับฝากที่น่าเชื่อถือ ธุรกิจด้านนี้จึงกำเนิดขึ้นเป็นศูนย์การการแลกเปลี่ยน กู้ยืมและแปลงเงินตราที่เรียกว่าระบบธนาคาร


     ในสมัยรัชกาลที่4 นั้นไทยได้ทำสนธิสัญญาเบาว์ริง มีเรือกำปั่นจากต่างประเทศเข้ามาทำการค้าขายกับไทยจำนวนมาก เงินพดด้วงที่ทำด้วยมือจึงไม่พอ จำต้องสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อทำเหรียญกษาปณ์เป็นที่มาของโรงกษาปณ์หลวงสิทธิการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยทรงเห็นถึงความจำเป็นที่ไทยต้องมีระบบการเงินและการธนาคารเป็นของตนเอง จึงได้ทรงทดลองตั้งธนาคาร “บุคคลัภย์” ขึ้นที่ตึกพระคลังข้างที่     เมื่อกิจการขยายตัวมากขึ้นจึงได้จดทะเบียนการค้าในชื่อ บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด ย้ายมาอยู๋ที่สำนักงานตลาดน้อย ภายหลังสงคราม ความต้องการเงินทุนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ธนาคารจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าย่านรัชโยธินจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจจึงได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่บริเวณปัจจุบัน


     ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตราอาร์มแผ่นดินให้เป็นตราประจำธนาคารซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของคนไทยที่ได้รับ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนเป็นตราครุฑโดยมีข้อความจารึกพิเศษว่า “ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต” เมื่อคราวมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด” ด้วย
     ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์บริเวณผนังเป็นภาพถ่ายหายาก เป็นการมองธนบัตรเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตคนไทยใน 5 รัชกาลที่มีความเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลในการออกแบบเหรียญและธนบัตรในแต่ละยุคสมัย

     สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaibankmuseum.or.th/ และ http://www.museumthailand.com/Thai_Bank_Museum

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

หากได้ผ่านบริเวณสี่แยกรัชโยธิน อาคารที่เห็นได้ชัดเจนด้วยความโดดเด่นและสวยงามคือธนาคารไทยพาณิชย์

อ่าน 702 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของ ประเทศไทย โดยตั้งพิพิธภัณฑ์อยู่ในวังบางขุนพรหม บนพื้นที่ 30 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

อ่าน 10,535 คน SHARE ความคิดเห็น
มินิสตรีทอาร์ต โคราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เช็คอิน

มินิสตรีทอาร์ต โคราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เช็คอิน

งานศิลปะตามมุมเมืองต่างๆ ทั้งงานศิปกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ต่างๆ มักจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ชอบเสพงานศิลป์

อ่าน 1,528 คน SHARE ความคิดเห็น
วิธีป้องกันตัวเองในขณะเดินทางท่องเที่ยว

วิธีป้องกันตัวเองในขณะเดินทางท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเกือบล้านล้านดอลลาร์และบางประเทศเศรษฐกิจของประเทศ

อ่าน 221 คน SHARE ความคิดเห็น
H2O4K9 ขวดน้ำสุนัข + ชามท่องเที่ยว

H2O4K9 ขวดน้ำสุนัข + ชามท่องเที่ยว

เมื่อคุณไปเที่ยวตามที่ต่างๆ โดยพาสุนัขของคุณไปด้วย แน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงของคุณก็ย่อมต้องการอาหารและเครื่องดื่ม

อ่าน 291 คน SHARE ความคิดเห็น
BAUBAX เสื้อแจ็คเก็ต สำหรับท่องเที่ยว

BAUBAX เสื้อแจ็คเก็ต สำหรับท่องเที่ยว

สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนบ่อยๆ  TravelThaiza ขอแนะนำเสื้อ BAUBAX

อ่าน 397 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวผจญภัยหมู่บ้านท้องถิ่นสุดน่าทึ่งของชาวอินโดนีเซีย

ท่องเที่ยวผจญภัยหมู่บ้านท้องถิ่นสุดน่าทึ่งของชาวอินโดนีเซีย

Waikabubak เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของเกาะ Sumba รองจาก Waingapu ถึงแม้จะเรียกว่า เมือง

อ่าน 385 คน SHARE ความคิดเห็น
เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ริมแม่น้ำน่าน 'หาดหินสวยน้ำใส'

เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ริมแม่น้ำน่าน 'หาดหินสวยน้ำใส'

จังหวัดน่าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติ แบบมีแม่น้ำไหลตัดผ่านหมู่บ้าน

อ่าน 529 คน SHARE ความคิดเห็น
การท่องเที่ยวเหอหนาน ตะลอน 4 แลนมาร์คเมืองกรุง

การท่องเที่ยวเหอหนาน ตะลอน 4 แลนมาร์คเมืองกรุง

เชิญชวนคนไทยเดินทางสู่ เหอหนาน – จุดกำเนิดประวัติศาสตร์จีนนับพันปี 8 กุมภาพันธ์ 2561 กรุงเทพฯ - การท่องเที่ยวมณฑลเหอหนาน ตะลอน 4 แลนมาร์คเมืองกรุง

อ่าน 601 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน