Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

หากได้ผ่านบริเวณสี่แยกรัชโยธิน อาคารที่เห็นได้ชัดเจนด้วยความโดดเด่นและสวยงามคือธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งขณะนี้ด้านหน้ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินการจราจรจึงคับคั่งอย่างมาก นอกจากจะเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่แล้วยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ซึ่งอยู่ภายในอาคาร 2 ชั้น โดยเข้าไปตามเส้นทางก่อนถึงตึกใหญ่กลางหมู่ตึก ขณะนี้ชั้นล่างมีการแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ที่สามารถชลอและลดความรุนแรงจากน้ำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยรณรงค์ให้รักษาป่า ปลูกป่าทดแทน ดูแลต้นน้ำลำธาร มีการแสดงตัวอย่างของการไหลของน้ำหากมีเครื่องกั้นจะลดความรุนแรงลงได้
     จำลองการทำงานของกังหันชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี การทำงานของเครื่องดักหมอกที่เปลี่ยนไอหมอกในที่อากาศหนาวเย็นให้กลายเป็นน้ำมาใช้ได้ การใช้วิธีทางกายภาพและเคมีด้วยวัสดุจากธรรมชาติแกล้งดินเลวให้กลายเป็นดินดี หลักการทำฝนหลวงพระราชทาน หญ้าแฝกที่เปรียบเหมือนกำแพงชีวิตที่สามารถรักษาหน้าดินและเป็นอาหารสัตว์ การสร้างฝายคอนกรีตถาวร พระปรีชาสามารถทางด้านไอทีครื่องมือสื่อสาร และทางด้านกีฬา


     บริเวณทางขึ้นไปชั้น2 จะมีนกยูงที่ประดิษฐ์จากดอกกล้วยไม้อย่างสวยงามที่ทางธนาคารจัดทำขึ้นในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์และได้พระราชทานเป็นตราสัญลักษณ์แก่สถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ

     ด้านล่างเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเงินตรา ความเป็นต้นแบบของธนาคารไทยจนถึงธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันโดยย่อและตู้เซฟเก็บเงิน


     ชั้นบนจะเป็นพระรูปหล่อของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย พระโอรสในรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2447(รศ.123) ในชื่อ “บุคคลัภย์” (BOOK CLUB) แล้วต่อมาจดทะเบียนเป็นธนาคารเมื่อปี 2449 ในชื่อแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด
     ส่วนแรกจะแสดงวิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เมื่อมีการเดินทางติดต่อซื้อขายกันในชุมชนและขยายออกไปยังโพ้นทะเล จึงต้องนำวัตถุมีค่าในยุคนั้นๆ มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เช่นทาส สัตว์เลี้ยง หินมีค่า และที่นิยมมาจนถึ ปัจจุบันคือโลหะเงิน ทอง เพราะเป็นของหายาก พกพาสะดวก ต่อมาจึงมาแปรรูปเป็นเงินตราสกุลต่างๆ และธนบัตร ในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับวัฒนธรรมต่างๆ จากอินเดีย สัญลักษณ์ต่างๆ บนเงินตราจึงมักเกี่ยวกับศาสนาและความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีความเจริญมากขึ้น มีการเดินทางไปยังดินแดนต่างๆ ของพ่อค้าทั้งทางบกและทางทะเลทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า มีการสะสมสินค้าเพื่อรอการขนถ่าย จึงต้องมีตัวกลางรับฝากสินค้าและให้กู้ยืมโดยเป็นผู้เป็นที่น่าเชื่อถือในชุมชน จึงเป็นที่มาของระบบธนาคาร


     เมื่อมีความต้องการเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าให้ปลอดภัย มีความต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันรับฝากที่น่าเชื่อถือ ธุรกิจด้านนี้จึงกำเนิดขึ้นเป็นศูนย์การการแลกเปลี่ยน กู้ยืมและแปลงเงินตราที่เรียกว่าระบบธนาคาร


     ในสมัยรัชกาลที่4 นั้นไทยได้ทำสนธิสัญญาเบาว์ริง มีเรือกำปั่นจากต่างประเทศเข้ามาทำการค้าขายกับไทยจำนวนมาก เงินพดด้วงที่ทำด้วยมือจึงไม่พอ จำต้องสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อทำเหรียญกษาปณ์เป็นที่มาของโรงกษาปณ์หลวงสิทธิการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยทรงเห็นถึงความจำเป็นที่ไทยต้องมีระบบการเงินและการธนาคารเป็นของตนเอง จึงได้ทรงทดลองตั้งธนาคาร “บุคคลัภย์” ขึ้นที่ตึกพระคลังข้างที่     เมื่อกิจการขยายตัวมากขึ้นจึงได้จดทะเบียนการค้าในชื่อ บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด ย้ายมาอยู๋ที่สำนักงานตลาดน้อย ภายหลังสงคราม ความต้องการเงินทุนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ธนาคารจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าย่านรัชโยธินจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจจึงได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่บริเวณปัจจุบัน


     ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตราอาร์มแผ่นดินให้เป็นตราประจำธนาคารซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของคนไทยที่ได้รับ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนเป็นตราครุฑโดยมีข้อความจารึกพิเศษว่า “ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต” เมื่อคราวมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด” ด้วย
     ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์บริเวณผนังเป็นภาพถ่ายหายาก เป็นการมองธนบัตรเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตคนไทยใน 5 รัชกาลที่มีความเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลในการออกแบบเหรียญและธนบัตรในแต่ละยุคสมัย

     สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaibankmuseum.or.th/ และ http://www.museumthailand.com/Thai_Bank_Museum

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

หากได้ผ่านบริเวณสี่แยกรัชโยธิน อาคารที่เห็นได้ชัดเจนด้วยความโดดเด่นและสวยงามคือธนาคารไทยพาณิชย์

อ่าน 376 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของ ประเทศไทย โดยตั้งพิพิธภัณฑ์อยู่ในวังบางขุนพรหม บนพื้นที่ 30 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

อ่าน 10,235 คน SHARE ความคิดเห็น
เก็บตกวันพ่อ นักท่องเที่ยว กว่า 15,000 คน แห่เที่ยวเขาใหญ่ พบโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กินดินโป่ง

เก็บตกวันพ่อ นักท่องเที่ยว กว่า 15,000 คน แห่เที่ยวเขาใหญ่ พบโขลงช้างป่ากว่า 20 ตัว กินดินโป่ง

บรรยากาศการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก  ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ 4 จังหวัด

อ่าน 87 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยว เขาวงกต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย

ท่องเที่ยว เขาวงกต ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย

เขาวงกตเป็นดั่งเส้นทางพิศวงในโลกนิยาย แต่แนวคิดนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริง เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้าง

อ่าน 392 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรม Village Tourism 4.0

ททท. นำเสนอ 10 เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน กิจกรรม Village Tourism 4.0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดบูธกิจกรรมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ในงานไทยเที่ยวไทย

อ่าน 339 คน SHARE ความคิดเห็น
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนของคนเมืองกาญจน์

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนของคนเมืองกาญจน์

"น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น" เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ใกล้ๆกับริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากกาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

อ่าน 7,230 คน SHARE ความคิดเห็น
'สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล' แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของจังหวัดภูเก็ต

'สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล' แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของจังหวัดภูเก็ต

สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล เป็นสวนสนุกทางน้ำแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่หาดไม้ขาวใกล้กับสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต เปิดพร้อมให้บริการและสร้างความสนุกสนาน ประทับใจแก่ทุกๆ ท่านแล้วที่จังหวัดภูเก็ต...

อ่าน 35,368 คน SHARE ความคิดเห็น
ดอยแม่สลอง แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

ดอยแม่สลอง แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

สัมผัสความหนาวเหนือยอดใบชาที่ดอยแม่สลอง ในทุกๆช่วงฤดูหนาวที่ดอยแม่สลองจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก ดอยแม่สลอง เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของคนรักชาและสายลมหนาว

อ่าน 5,076 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว  ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีที่มาจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี หรือ "เหล่าตั๊กลัก" เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดพลี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อ่าน 7,414 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน