Travel Update :

เคยได้ยินไหม? 'ปรากฏการณ์เรือนยอดอายกัน' มหัศจรรย์ธรรมชาติ ณ มาเลเซีย

เคยได้ยินไหม? 'ปรากฏการณ์เรือนยอดอายกัน' มหัศจรรย์ธรรมชาติ ณ มาเลเซีย

ปรากฏการณ์เรือนยอดอายกันนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดกับต้นไม้บางชนิด ส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่มีต้นไม้สูงที่มีความสูงบริเวณใกล้เคียงกัน ที่แผ่กิ้งก้านสาขาออกมาโดยที่จะมีช่องว่างระหว่างกันเป็นบริเวณแคบๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากบริเวณพื้นดิน ปรากฏการณ์นี้จะพบมากในบริเวณที่มีพื้ชชนิดเดียวกันอยู่ แต่ก็พบเจอได้กับต้นไม้ต่างชนิดได้เช่นกัน


     ดังที่เห็นในรูปภาพในบทความนี้ เป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์เรือนยอดอายกัน จากสถาบันวิจัยป่าไม้ ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย บ้างก็ว่าแท้จริงแล้วต้นไม้ที่มีความสูงระดับใกล้เคียงกันนั้น มีส่วนที่ยื่นออกมาชนกัน แต่เนื่องจากอิทธิพลของพายุและแรงลมฝนที่ทำให้ส่วนที่ยื่นออกมาชนกันนั้นถูกกระแทกและร่วงหล่นลงไป


     นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าว่าปรากฏการณ์เรือนยอดอายกันนี้จะหายไปเมื่อต้นไม้เล็กและสั้น แต่จะพัฒนาต่อเมื่อต้นไม้โตขึ้นและสามารถต้านทานกระแสลมได้ ต้นไม้ที่มีลำต้นผอมบางอาจมีกิ่งก้านที่มีขนาดเล็ก เพราะมีความสามารถในการต้านทานการโก่งของลมได้น้อย ต้นไม้จึงสามารถแกว่งไปแกว่งมาในสายลมและมีแนวโน้มที่จะชนกับต้นไม้ข้างๆ ได้เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: