Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาดตั้งอยู่ บ้านนาป่าหนาดคุ้มใต้ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย


     หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านไทดำบ้านนาป่าหนาด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติ ความเป็นมาของชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด

     เนื่องจากมีผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบ้านนาป่าหนาดเป็นจำนวนมาก อาทิ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาจมาเป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะแบบเป็นทางการก็มี บางทีพักอยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลานาน มีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมและได้จัดทำหนังสือข้อมูลของชาวไทดำ บ้านนาป่าหนาดขึ้น

     โดยค้นคว้าจากหนังสือต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งเอกสาร ตำรับตำรา คำบอกเล่า ของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน และผู้รู้ที่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองของไทดำในอดีตโดยตรงซึ่งทำให้ได้รับความรู้มากมายและมีรายละเอียดมาก จำเป็นต้องเขียนเฉพาะเรื่อง

     บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านที่มีประชากร เป็นเชื้อสาย “ ไทดำ ” หมู่บ้านเดียวในจังหวัดเลย ที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่สูง ซึ่งเรียกตาม ภาษาท้องถิ่นทั่วไปว่า “ โคก ” ชาวบ้านนาป่าหนาด และหมู่บ้านใกล้เคียงจะเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “ บ้านโคก ” หรือบางทีก็เรียกว่า “ บ้านโคกโซ่งดำ ”
     การตั้งบ้านเรือนของหมู่บ้านนาป่าหนาด จะตั้งเรียงรายยาวไปตามถนนภายในหมู่บ้าน โดยมีถนนสาย บ้านนาบอน – บ้านสงเปลือย เป็นเส้นทางผ่านกลาหมู่บ้านภายในหมู่บ้านจะมีซอยตัดเป็นแนวเดียวกันสิบซอย ปัจจุบัน บ้านนาป่าหนาดแบ่งการ ปกครองเป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 (คุ้มใต้) และหมู่ที่ 12(คุ้มเหนือ) อาณาเขตบ้านนาป่าหนาดมีเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

     ทิศเหนือ จรดบ้านวังอาบช้าง
     ทิศใต้ จรดบ้านหินตั้ง
     ทิศตะวันออก จรดบ้านตาดซ้อ
     ทิศตะวันตก จรดบ้านนาเบน

     จากคำบอกเล่าของพ่อแม่ และผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนาป่าหนาดทราบว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2460 ชาวบ้านได้พากันอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือน อยู่ที่นี่ ซึ่งเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ตอนแรกเรียกว่า บ้านนาป่าติ้ว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ บ้านนาป่าหนาด ” เพราะบริเวณนี้ มีต้นหนาดมากมาย

      นอกจากนี้ยังมีป่าไผ่ ไม้ประดู่ ไม้เปือย ไม้แดง ไม้เต็งรัง มากมาย มีสัตว์ป่าชุกชุม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 2 แห่ง คือ ลำน้ำฮวยและลำน้ำ ห้วยป่าติ้ว หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ห้วยน้อย หล่อเลี้ยงพืชพันทางการเกษตร มีสัตว์น้ำมากมายอันเป็นอาหารของชาวบ้านได้อย่างดี ชาวบ้านในแถบนี้ จะปลูกข้าวไร่กัน จึงไม่มีนาข้าว เมื่อชาวไทยดำ ได้เข้ามาอยู่บริเวณนี้ ก็พากันทำนาปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมชาวบ้านในแถบนี้เห็นเข้า จึงได้ พากัน ทำนาปลูกข้าวเหมือนชาวบ้านนาป่าหนาดจนถึงปัจจุบัน

     หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านไทดำบ้านนาป่าหนาด ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาดคุ้มใต้ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยู่บนที่ดิน ของอาจารย์จารุณี ซึ่งเสียค่าเช่าเป็นรายปีแต่ตั้งแต่ก่อตั้งมาท่านอาจารย์ยังไม่เก็บค่าเช่าเลยแม้แต่บาทเดียวก็สนับสนุนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ ของชุมชน

     หมู่บ้านวัฒนธรรมมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มชาวบ้านมีสมาชิกเป็นชาวไทดำ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 50 คนและมีการจัดตั้งกันเป็นกองทุนเก็บเงิน คนละ 100 บาทต่อปี เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างความสามัคคีแก่ชาวไทดำที่เหลืออยู่

     ในส่วนของการจัดแสดงนั้น ภายในที่ตั้งของหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำนั้นเป็นการจัดแสดงสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวันของชาวไทยดำ การทอผ้า การตีมีด การใช้ชีวิตของคนเฒ่าคนแก่ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชาวไทดำและยังมีการสนับสนุนให้คนแก่ของหมู่บ้านได้มีกิจกรรม และมีการประชุมกันภายในกลุ่มเป็นประจำกัน 2 เดือนต่อครั้งและประชุมใหญ่ปีละครั้ง

     ในการจัดตั้งได้อาศัยงบประมาณที่อาจารย์เพชรตะบองได้จัดหามาจากหลายที่และชาวบ้านช่วยเหลือกันจนก่อตั้งได้และมีทางองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาแก้วสนับสนุนมาบ้างเป็นครั้งคราวและปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วก็จัดสร้างแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทดำขึ้น ที่คุ้มเหนือเช่นกัน

     หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาดเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านสาธิต ความเป็นไทดำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม หรือการ ดำเนินชีวิตต่าง ๆ ของชาวไทดำ ให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้เห็นภาพจริง

     องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทดำนั้น ทำให้เกิดความภูมิใจและสำนึกรักในความเป็นชาวไทดำ และอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักชาวไทดำได้ชัดเจน ขึ้นว่าเป็นมาอย่างไร

     การเดินทาง ออกจากตัวจังหวัดเลยเดินทางไปตามเส้นทาง เลย – เชียงคาน ข้ามสะพานแม่น้ำเลย สักสองกิโลเมตร เป็นบ้านธาตุ เลี้ยวขวาที่สามแยกบ้านธาตุ และห่าง จากแยกประมาณ 400 เมตร ก็จะพบทางแยกซ้ายเพื่อไปบ้านนาป่าหนาด ระยะทางจาก สามแยกบ้านธาตุ ประมาณ 8 กิโลเมตร
ข้อมูล โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิถีชีวิตแห่ง...หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ-เชียงคาน

วิถีชีวิตแห่ง...หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ-เชียงคาน

บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านที่มีประชากร เป็นเชื้อสาย “ ไทดำ ” หมู่บ้านเดียวในจังหวัดเลย ที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่สูง ซึ่งเรียกตาม ภาษาท้องถิ่นทั่วไปว่า “ โคก ”

อ่าน 26,915 คน SHARE ความคิดเห็น
วิท อะ วิว @เชียงคาน (With A View @Chiangkhan)

วิท อะ วิว @เชียงคาน (With A View @Chiangkhan)

วิท อะ วิว @เชียงคาน โฮเทลขนาดกระทัดรัด 2 ชั้นริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ใจกลางถนนคนเดิน

อ่าน 152 คน SHARE ความคิดเห็น
ชิค เชียงคาน (Chic Chiangkhan Hotel)

ชิค เชียงคาน (Chic Chiangkhan Hotel)

ชิค เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงคาน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความผ่อนคลายและความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน

อ่าน 1,282 คน SHARE ความคิดเห็น
สุเนต์ตา โฮสเทล เชียงคาน (Suneta Hostel Chiangkhan)

สุเนต์ตา โฮสเทล เชียงคาน (Suneta Hostel Chiangkhan)

สุเนต์ตา โฮสเทล เชียงคาน จังหวัดเลย เป็นโฮสเทลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขนาดกะทัดรัดริมแม่น้ำโขง โดดเด่นด้วยการออกแบบสร้างจากบ้านไม้ขนาดสองชั้น

อ่าน 721 คน SHARE ความคิดเห็น
เชียงคาน ชวนเที่ยวงานผาสาดลอยเคราะห์ ออกพรรษา ไหลเรือไฟ

เชียงคาน ชวนเที่ยวงานผาสาดลอยเคราะห์ ออกพรรษา ไหลเรือไฟ

อำเภอเชียงคาน จ.เลย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว นักเดินทางร่วมสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานบุญออกพรรษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 21 - 28 ต.ค.58

อ่าน 3,534 คน SHARE ความคิดเห็น
มนต์เสน่ห์เชียงคาน…ในฤดูฝน

มนต์เสน่ห์เชียงคาน…ในฤดูฝน

วางแผนมานานนับเดือนกับการเดินทางสู่เมืองเชียงคาน จ.เลย เมื่อถึงช่วงเวลาว่างเว้นจากหน้าที่การงานประจำจึงใช้สิทธิ์ลาพักร้อน 2-5 ส.ค. ออกเดินทางสู่เชียงคาน

อ่าน 2,977 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวดอยม่อนแจ่มหน้าฝน อยากรู้ว่าสวยแค่ไหน..ให้ไปเลย!

เที่ยวดอยม่อนแจ่มหน้าฝน อยากรู้ว่าสวยแค่ไหน..ให้ไปเลย!

ดอยม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ดอยม่อนแจ่มสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในทุกๆช่วงต้นฤดูฝนดอยม่อนแจ่มจะถูกแต่งแต้มไป  ด้วยสีสันของพืชพรรณนานาชนิด

อ่าน 3,385 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวเกาะขาม สัมผัสไข่มุกมรกตแห่งทะเลยามหน้าร้อน

เที่ยวเกาะขาม สัมผัสไข่มุกมรกตแห่งทะเลยามหน้าร้อน

หากเอ่ยถึงไข่มุกมรกตแห่งทะเลตราด แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้น "เกาะขาม" เกาะส่วนตัวเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก อยู่ห่างจากอ่าวสวนใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร

อ่าน 26,205 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน