Facebook Twitter
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|


วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่บนเกาะเกร็ด ด้านทิศเหนือของเกาะเกร็ด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดโบราณที่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลายมีอุโบสถที่งดงามมาก หน้าอุโบสถมีเจดีย์ขยาดย่อม 2 องค์ รูปทรงเจดีย์ทรงรามัญประดับลายปูนปั้น คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพี๊ยะโต้”

     วัดไผ่ล้อม เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อาจจะเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งบนเกาะเกร็ด แต่ได้เป็นวัดร้างไปตั้งแต่ พ.ศ. 2308 เพราพม่าเข้าตีและยึดเมืองนนทบุรี จากนั้นเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อ พ.ศ. 2310 จึงไม่มีพระสงฆ์และชาวบ้านดูแลวัด พ.ศ. 2317 ได้มีคนมอญมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ วัดไผ่ล้อมถึงมีพระสงฆ์อยู่ประจำวัดสืบมา แต่วัดคงมีสภาพทรุดโทรมมากเพราะมีชาวบ้านไม่มาก ประกอบกับวัดถูกทิ้งร้างมานาน

     ต่อมาอำแดงแตนได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ อุโบสถ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2446 ที่ ตั้งวัดไผ่ล้อมอยู่กลางระหว่าง วัดมอญอีก 2 วัด คือวัดปรมัยยิกาวาสและวัดเสาธงทอง คนมอญจึงเรียกวัดไผ่ล้อมในภาษามอญว่า เภี่ยะโต้ แปลว่าวัดกลาง การตั้งอยู่ระหว่างวัดดังที่กล่าว ประกอบกับมีชุมชนใกล้วัดจนเกือบจะเป็นวัดร้าง

     พ.ศ. 2527 พระปลัดวันชัย วา ยาโม ศิษย์พระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาวัดไผ่ล้อมจนมีสภาพดี ประกอบกับเกาะเกร็ด ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญที่สำคัญ วัดไผ่ล้อมจึงมีนักท่องเที่ยวมาทำบุญที่วัดมาก วัดไผ่ล้อมเดิมเป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์รามัญนิกาย ปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

     อุโบสถ เป็น อาคารทรงโรง หลังคาลด 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้อง กว้าง 7เมตร ยาว 20 เมตร มีลักษณะรูปทรงและสัดส่วนงดงามมาก อุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือทางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นคตินิยมในการสร้างพระ อุโบสถรุ่นโบราณ ที่ถือแม่น้ำเป็นหลักไม่ได้ถือทิศตะวันออกเป็นหลักเช่นที่ถือปฏิบัติกัน ในสมัยหลัง หน้าบันไม้จำหลักลายดอกพุดตานใบเทศ ปิดทองประดับกระจกคันทวยไม้จำหลักปิดทองประดับกระจก เป็นคันทวยที่งามอ่อนช้อยมาก ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งหมดรวมทั้งหน้าบันปีกนกจำหลักลายใบเทศปิดทอง ประดับกระจกเช่นกัน ซึ่งเป็นการบูรณะในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4

     ด้านหน้าและด้านหลังมีมุขคลุมชานชาลาทั้งสองด้านเสารับมุขก่ออิฐถือปูน เป็นเสาเหลี่ยมย่อมุม บัวหัวเสา บัวจงกลปูนปั้น รูปทรงงามปิดทอง ประดับ กระจก ประตูด้านหน้าและด้านหลังด้านละสองประตูซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่างเดิมเป็นซุ้มเรือนแก้วปูนปั้นปิดทองประดับกระจก แต่ปัจจุบันเป็นปูนรูปทรงไม่งามเหมือนของเดิมผนังหุ้มกลองด้านหน้าระหว่าง ประตูทั้งสอง

     และมีมณฑปปูนปั้นประดิษฐานพระพุทธรูป ผนังมณฑปด้านขวาและซ้ายของพระพุทธรูปเขียนภาพพระสาวกยืนพนมมือถวายสักการะ ด้านละหนึ่งรูปมณฑปนี้ได้ทำใหม่ภาพเขียนดังกล่าวนี้จึงไม่มีให้เห็นใน ปัจจุบัน เพราผุพังถูกกะเทาะทิ้งและโบกปูนทับใหม่ พระอุโบสถหลังนี้ถึงจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมไปบ้าง แต่ยังคงเห็นความงามของพระอุโบสถหลังนี้ได้และเป็นพระอุโบสถที่มีความงาม หลังหนึ่ง เช่นเดียวกับพระอุโบสถวัดฉิมพลีสุทธาวาส

     เสมา รอบพระอุโบสถเป็นเสมาขนาดเล็กอยู่ในซุ้มเสมาทั้งหมด

     กำแพงแก้ว ของ เดิมก่ออิฐถือปูนเป็นกำแพงเตี้ยแบบกำแพงบัวหลังเจียด แต่ชำรุดมาก ได้สร้างกำแพงคอนกรีตขนาดสูง และมีซุ้มประตูกำแพงแก้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถ

     พระเจดีย์คู่หน้าพระอุโบสถ ด้านหน้าอุโบสถมีเจดีย์แบบมอญ 2 องค์ องค์ระฆังมีรูปทรงกลมคล้ายบาตรคว่ำมีลายปูนปั้นปิดลายใบเทศ ประดับรอบองค์ระฆังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมมีปลียอดแบบเจดีย์มอญทั่วไปมี การบูรณะสมัยรัชกาลที่ 3

     พระธาตุรามัญเจดีย์
ด้านหลังอุโบสถเดิมมีพระธาตุรามัญเจดีย์ขนาดใหญ่แต่ชำรุดปรักหักพัง ทางวัดได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เจดีย์เดิม เมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นเจดีย์มอญที่มีความงดงาม องค์พระเจดีย์ประดิษฐานอยู่บนฐานใหญ่ รอบฐานในทิศทั้งแปด มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัดแบบมอญ ทั้ง 8 ทิศ กำแพงแก้วล้อมรอบพระธาตุรามัญเจดีย์ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีซุ้มประตูแบบมอญทั้งสองด้าน

     หอระฆัง ตั้งอยู่หลังพระธาตุรามัญเจดีย์อยู่ระหว่างศาลาการเปรียญ และศาลาบำเพ็ญบุญและที่พักสงฆ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบมอญ ทรงจัตุรมุขยอดเป็นแบบยอดเจดีย์มอญ

     ศาลาการเปรียญ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยสองชั้น แต่หน้าบันศาลาการเปรียญปั้นเป็นรูปมนุษย์สีหะ ซึ่งเป็นคติความเชื่อของคนมอญ วัดมอญจะนิยมทำรูปมนุษย์สีหะ มียันต์อักขระมอญ บันไดขึ้นศาลาด้านหน้าทำหลังคาคลุมลดชั้นตลอดตั้งแต่เชิงบันไดขึ้นไปตามแบบ วัดมอญ

     ศาลาบำเพ็ญบุญและที่พักสงฆ์ เป็นอาคารขนาดเดียวกับศาลาการเปรียญ สร้างในแนวเดียวกัน และมีหน้าบันคล้ายกันกล่าวคือมีรูปมนุษย์สีหะและยันต์อักขระมอญ เป็นอาคารอเนกประสงค์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และที่พักสงฆ์ ด้านหน้ามีบันไดขึ้นแลหลังคาลดชั้นคลุมบันไดเช่นเดียวกับบันไดขึ้นศาลาการเปรียญ

     หอสวดมนต์และหมู่กุฏิของเดิม ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถเป็นที่ตั้งหอสวดมนต์และหมู่กุฏิเก่า เป็นอาคารไม้ทั้งหมดมีหอสวดมนต์อยู่ตรงกลาง ทรงศาลาโถง ประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่พระสงฆ์มารวมสวดมนต์อยู่ตรงกลาง ทรงศาลาโถง ประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่พระสงฆ์มารวมสวดมนต์ทำวัตรเช้า และทำวัตรเย็น ทั้งเป็นสถานที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุสามเณรในวัดด้วย

     หอระฆังเก่า เป็นหอระฆังเครื่องไม้ทั้งหมด หลังคาจัตุรมุขหน้าบันจำหลักลายก้านขด และรูปเสมากลางหน้าบันมีความสวยงาม ทั้งหอสวดมนต์ หมู่กุฏิ และหอระฆังอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก แต่ยังเห็นความอลังการของสถาปัตยกรรมโบราณเหล่านี้ได้

ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
ม.3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0-2583-9544,0-2960-8063 Fax ต่อ 18
E-mail:admin@kohkred-sao.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวตามทางธรรมที่ 'วัดไผ่ล้อม' (ตราด)

เที่ยวตามทางธรรมที่ 'วัดไผ่ล้อม' (ตราด)

"วัดไผ่ล้อม" ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด เป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบิดาแห่งการ ศึกษาจังหวัดตราด

อ่าน 9,975 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดไผ่ล้อม วัดเก่าสมัยอยุธยาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดไผ่ล้อม วัดเก่าสมัยอยุธยาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่บนเกาะเกร็ด ด้านทิศเหนือของเกาะเกร็ด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดโบราณที่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลายมีอุโบสถที่งดงามมาก

อ่าน 10,525 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดไผ่ล้อม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วัดไผ่ล้อม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วัดไผ่ล้อม จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านงิ้ว บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านเหนือของจังหวัดปทุมธานี ใช้เส้นทาง ๓๓๐๙

อ่าน 13,914 คน SHARE ความคิดเห็น
ฟรี! เที่ยวเกาะเกร็ดใกล้กรุงฯ ล่องเรือไหว้พระ 9+1วัด

ฟรี! เที่ยวเกาะเกร็ดใกล้กรุงฯ ล่องเรือไหว้พระ 9+1วัด

โครงการล่องเรือไหว้พระ 9+1 วัดรอบเกาะเกร็ด ณ ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ หวังเพียงให้นักท่องเที่ยวได้รับความสบายใจจากการทำบุญ

อ่าน 3,688 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวตลาดริมน้ำ ล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด

เที่ยวตลาดริมน้ำ ล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ด

อบจ.นนทบุรี จัดตลาดริมน้ำและล่องเรือไหว้พระรอบเกาะเกร็ดฟรี ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 ณ ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

อ่าน 5,151 คน SHARE ความคิดเห็น
ขอชวนร่วมกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ ชมอารยธรรมที่เกาะเกร็ด

ขอชวนร่วมกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ ชมอารยธรรมที่เกาะเกร็ด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรม “ตลาดริมน้ำ ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด และเที่ยวเกาะเกร็ด” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

อ่าน 3,612 คน SHARE ความคิดเห็น
เกาะเกร็ด ถิ่นมอญดอนเจดีย์ทรงรามัญ

เกาะเกร็ด ถิ่นมอญดอนเจดีย์ทรงรามัญ

เกาะเกร็ด เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา สืบต่อความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมีชาวมอญมาตั้งถิ่นฐานในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งยังปรากฏหลักฐานตามวัดวาอารามต่างๆ จนถึงทุกวันนี้

อ่าน 5,900 คน SHARE ความคิดเห็น
ไหว้พระชมหมู่บ้านมอญที่ 'หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด'

ไหว้พระชมหมู่บ้านมอญที่ 'หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด'

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพียงแค่คุณมาจากฝั่งกรุงเทพ แล้วนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะเกร็ดได้ง่ายๆ

อ่าน 13,064 คน SHARE ความคิดเห็น
เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เกาะเกร็ด เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า “คลองลัดเกร็ดน้อย”

อ่าน 12,167 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน