Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ มีความสวยงามและน่าสนใจมากมาย เช่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดที่มีความสำคัญคือเป็นที่ประทับขณะทรงผนวชของพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่5ลงมา และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต นพวงศ์) และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)

     วัดบวรนิเวศอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ ตรงข้ามประตูเมืองเดิมป้อมพระสุเมรุ ติดกับอาคารหอสมุดมหามกุฎราชวิทยาลัย ถ้าสังเกตจะเห็นตรอกซอยบ้านพานถม อันเป็นชุมชนที่รวมตัวกันมาแต่ต้นรัตนโกสินทร์ ประกอบอาชีพทำเครื่องถมเป็นภาชนะและเครื่องประดับถมทอง ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ใช้ถวายเป็นเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสด้วย


     วัดบวรนิเวศวิหารเดิมเรียกว่า "วัดใหม่" เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน ได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุราชาธิราส เจ้าฟ้ามงกุฏฯ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชเดิมอยู่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสปัจจุบัน เสด็จมาครองพระอารามและได้ทรงบูรณะเพิ่มเติม พระอุโบสถเป็นฝีมือช่างวังหน้าในรัชกาลที่ 3 เป็นอาคาร 3 หลังต่อกัน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบและลวดลายปูนปั้นเขียนสี หน้าบันประดับลายปูนปั้นดอกพุดตานใบเทศ ตรงกลางเป็นตราพระมหามงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า มีหน้าบันซ้อน 2 ชั้น ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองลายใบเทศ บานประตูหน้าต่างด้านนอกแกะสลักปิดทอง บานหน้าต่างด้านหน้าพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาเปรียบเทียบสิ่งที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์คือเบญจราชกกุธภัณฑ์ กับสิ่งที่แสดงความเป็นสงฆ์คืออัฐบริขาร บานประตูแกะสลักเป็นลายสัตตพิพิธหรือแก้ว 7 ประการอันคู่ควรแก่พระมหากษัตริย์ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีรัตน นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นอกเหนือจากนั้นแล้วเป็นลายตราประจำตำแหน่งขุนนาง นักษัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์หมวดพระแสง เครื่องราชูปโภค เครื่องสูง พระมาลา พระราชยาน


     ไหว้พระที่เสมาด้านหน้าพระอุโบสถแล้วเมื่อเข้ามาจะมีโต๊ะบูชาในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อคราวทรงผนวชที่วัดนี้ นมัสการพระประธานองค์ใหญ่ด้านในสุดคือพระสุวรรณเขต หรือหลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อเพชร เป็นพระประธานองค์แรกของพระอุโบสถ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพอัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา ด้านข้างพระพุทธรูปมีพระอัครสาวกปูนปั้นข้างละ 1 องค์ และพระพุทธชินสีห์ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระสุวรรณเขต เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย สองข้างมีรูปพระอัครสาวกข้างละ 1 องค์ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ต่อมา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อ พ.ศ. 2374 ขณะที่รัชกาลที่ 4 ทรงผนวช ได้ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถหน้าพระพุทธสุวรรณเขต เมื่อพุทธศักราช 2380 พระพุทธชินสีห์นับเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาถวายสักการบูชาในโอกาสต่างๆ เช่น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารคมานมัสการและถวายต้นไม้เงินและต้นไม้ทองเมื่อคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ยังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย และภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง


     บริเวณรอบพระอุโบสถมีศาลาพระอุปคุตให้บูชาขอลาภ นมัสการรอยพระพุทธบาท นมัสการหลวงพ่อดำ


     วิหารเก๋งประดิษฐานพระทีฆายุมหมงคล (หลวงพ่อดำ) และองค์พระที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อน     อีกด้านหนึ่งคือวิหารพระศาสดา ด้านหลังมีองค์พระพุทธไสยาสน์ที่ใต้ฐานบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส     ต้นจันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกเมื่อ พ.ศ. 2526 พระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่ 4 บริเวณฐานเจดีย์ทั้ง 4 ทิศมีรูปสัตว์ได้แก่เสือ ช้าง ม้า และนก และที่บูชาพระไพรีพินาศ     ด้านข้างของวัดเป็นตำหนักเพ็ชรและตำหนักจันทน์เป็นเรือนไม้ฉลุสวยงาม เป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ และเรือนพลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ พระมารดาของรัชกาลที่ 4     ต้นสนฉัตรและต้นขี้ผึ้งที่สมเด็จพระณาณสังวรฯ ทรงปลูกและทางวัดก็ได้น้อมนำเอาหลักการบำบัดน้ำเสียด้วยกังหันชัยพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในบ่อเต่าด้านหน้าวัด


     ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้ที่ http://www.watbowon.com/ และ Fb ของทางวัด facebook.com/วัดบวรนิเวศวิหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ มีความสวยงามและน่าสนใจมากมาย เช่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดที่มีความสำคัญคือเป็นที่ประทับ

อ่าน 586 คน SHARE ความคิดเห็น
5 สถานที่ท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งความศิวิไลซ์และวัฒนธรรม

5 สถานที่ท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ เมืองแห่งความศิวิไลซ์และวัฒนธรรม

เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ เพราะเป็นดั่งแลนด์มาร์คประจำเมืองที่สำคัญ ตั้งอยู่ทางตะวันตก

อ่าน 26 คน SHARE ความคิดเห็น
เจ๋ง! ทะเลทรายสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของรัฐนิวเม็กซิโก

เจ๋ง! ทะเลทรายสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของรัฐนิวเม็กซิโก

ห่างจากแอละโมกอร์โดศูนย์กลางเศรษฐกิจของรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่าน 399 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวสุดทึ่ง! ดำน้ำชม การนอนของวาฬหัวทุย ในทะเลแคริบเบียน

ท่องเที่ยวสุดทึ่ง! ดำน้ำชม การนอนของวาฬหัวทุย ในทะเลแคริบเบียน

นักถ่ายภาพสัตว์ป่าชาวสวิส Franco Banfi ละทีมนักดำน้ำหลายคนได้ติดตามปลาวาฬหัวทุยนอกชายฝั่ง

อ่าน 1,214 คน SHARE ความคิดเห็น
5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

มิวนิก เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ที่มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นออกมาจากที่อื่นๆ ของเยอรมัน แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มีตึกรามที่มากมาย

อ่าน 704 คน SHARE ความคิดเห็น
ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอมาในจังหวัดนครปฐมคงไม่พ้นตลาดน้ำดอนหวาย

อ่าน 806 คน SHARE ความคิดเห็น
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

เปิดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 823 คน SHARE ความคิดเห็น
ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เวียนมาอีกรอบกับ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน @ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560  ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

อ่าน 1,469 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน