Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

|
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาดตั้งอยู่ บ้านนาป่าหนาดคุ้มใต้ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย


     หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านไทดำบ้านนาป่าหนาด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติ ความเป็นมาของชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด

     เนื่องจากมีผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบ้านนาป่าหนาดเป็นจำนวนมาก อาทิ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาจมาเป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะแบบเป็นทางการก็มี บางทีพักอยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลานาน มีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมและได้จัดทำหนังสือข้อมูลของชาวไทดำ บ้านนาป่าหนาดขึ้น

     โดยค้นคว้าจากหนังสือต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งเอกสาร ตำรับตำรา คำบอกเล่า ของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน และผู้รู้ที่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองของไทดำในอดีตโดยตรงซึ่งทำให้ได้รับความรู้มากมายและมีรายละเอียดมาก จำเป็นต้องเขียนเฉพาะเรื่อง

     บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านที่มีประชากร เป็นเชื้อสาย “ ไทดำ ” หมู่บ้านเดียวในจังหวัดเลย ที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่สูง ซึ่งเรียกตาม ภาษาท้องถิ่นทั่วไปว่า “ โคก ” ชาวบ้านนาป่าหนาด และหมู่บ้านใกล้เคียงจะเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “ บ้านโคก ” หรือบางทีก็เรียกว่า “ บ้านโคกโซ่งดำ ”
     การตั้งบ้านเรือนของหมู่บ้านนาป่าหนาด จะตั้งเรียงรายยาวไปตามถนนภายในหมู่บ้าน โดยมีถนนสาย บ้านนาบอน – บ้านสงเปลือย เป็นเส้นทางผ่านกลาหมู่บ้านภายในหมู่บ้านจะมีซอยตัดเป็นแนวเดียวกันสิบซอย ปัจจุบัน บ้านนาป่าหนาดแบ่งการ ปกครองเป็นสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 (คุ้มใต้) และหมู่ที่ 12(คุ้มเหนือ) อาณาเขตบ้านนาป่าหนาดมีเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

     ทิศเหนือ จรดบ้านวังอาบช้าง
     ทิศใต้ จรดบ้านหินตั้ง
     ทิศตะวันออก จรดบ้านตาดซ้อ
     ทิศตะวันตก จรดบ้านนาเบน

     จากคำบอกเล่าของพ่อแม่ และผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนาป่าหนาดทราบว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2460 ชาวบ้านได้พากันอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือน อยู่ที่นี่ ซึ่งเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ตอนแรกเรียกว่า บ้านนาป่าติ้ว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ บ้านนาป่าหนาด ” เพราะบริเวณนี้ มีต้นหนาดมากมาย

      นอกจากนี้ยังมีป่าไผ่ ไม้ประดู่ ไม้เปือย ไม้แดง ไม้เต็งรัง มากมาย มีสัตว์ป่าชุกชุม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 2 แห่ง คือ ลำน้ำฮวยและลำน้ำ ห้วยป่าติ้ว หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ห้วยน้อย หล่อเลี้ยงพืชพันทางการเกษตร มีสัตว์น้ำมากมายอันเป็นอาหารของชาวบ้านได้อย่างดี ชาวบ้านในแถบนี้ จะปลูกข้าวไร่กัน จึงไม่มีนาข้าว เมื่อชาวไทยดำ ได้เข้ามาอยู่บริเวณนี้ ก็พากันทำนาปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมชาวบ้านในแถบนี้เห็นเข้า จึงได้ พากัน ทำนาปลูกข้าวเหมือนชาวบ้านนาป่าหนาดจนถึงปัจจุบัน

     หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านไทดำบ้านนาป่าหนาด ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาดคุ้มใต้ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยู่บนที่ดิน ของอาจารย์จารุณี ซึ่งเสียค่าเช่าเป็นรายปีแต่ตั้งแต่ก่อตั้งมาท่านอาจารย์ยังไม่เก็บค่าเช่าเลยแม้แต่บาทเดียวก็สนับสนุนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ ของชุมชน

     หมู่บ้านวัฒนธรรมมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มชาวบ้านมีสมาชิกเป็นชาวไทดำ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 50 คนและมีการจัดตั้งกันเป็นกองทุนเก็บเงิน คนละ 100 บาทต่อปี เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างความสามัคคีแก่ชาวไทดำที่เหลืออยู่

     ในส่วนของการจัดแสดงนั้น ภายในที่ตั้งของหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำนั้นเป็นการจัดแสดงสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวันของชาวไทยดำ การทอผ้า การตีมีด การใช้ชีวิตของคนเฒ่าคนแก่ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของชาวไทดำและยังมีการสนับสนุนให้คนแก่ของหมู่บ้านได้มีกิจกรรม และมีการประชุมกันภายในกลุ่มเป็นประจำกัน 2 เดือนต่อครั้งและประชุมใหญ่ปีละครั้ง

     ในการจัดตั้งได้อาศัยงบประมาณที่อาจารย์เพชรตะบองได้จัดหามาจากหลายที่และชาวบ้านช่วยเหลือกันจนก่อตั้งได้และมีทางองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาแก้วสนับสนุนมาบ้างเป็นครั้งคราวและปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วก็จัดสร้างแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทดำขึ้น ที่คุ้มเหนือเช่นกัน

     หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาดเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านสาธิต ความเป็นไทดำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม หรือการ ดำเนินชีวิตต่าง ๆ ของชาวไทดำ ให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้เห็นภาพจริง

     องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทดำนั้น ทำให้เกิดความภูมิใจและสำนึกรักในความเป็นชาวไทดำ และอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักชาวไทดำได้ชัดเจน ขึ้นว่าเป็นมาอย่างไร

     การเดินทาง ออกจากตัวจังหวัดเลยเดินทางไปตามเส้นทาง เลย – เชียงคาน ข้ามสะพานแม่น้ำเลย สักสองกิโลเมตร เป็นบ้านธาตุ เลี้ยวขวาที่สามแยกบ้านธาตุ และห่าง จากแยกประมาณ 400 เมตร ก็จะพบทางแยกซ้ายเพื่อไปบ้านนาป่าหนาด ระยะทางจาก สามแยกบ้านธาตุ ประมาณ 8 กิโลเมตร
ข้อมูล โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิถีชีวิตแห่ง...หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ-เชียงคาน

วิถีชีวิตแห่ง...หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ-เชียงคาน

บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านที่มีประชากร เป็นเชื้อสาย “ ไทดำ ” หมู่บ้านเดียวในจังหวัดเลย ที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่สูง ซึ่งเรียกตาม ภาษาท้องถิ่นทั่วไปว่า “ โคก ”

อ่าน 25,698 คน SHARE ความคิดเห็น
ชิค เชียงคาน (Chic Chiangkhan Hotel)

ชิค เชียงคาน (Chic Chiangkhan Hotel)

ชิค เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงคาน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความผ่อนคลายและความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน

อ่าน 218 คน SHARE ความคิดเห็น
สุเนต์ตา โฮสเทล เชียงคาน (Suneta Hostel Chiangkhan)

สุเนต์ตา โฮสเทล เชียงคาน (Suneta Hostel Chiangkhan)

สุเนต์ตา โฮสเทล เชียงคาน จังหวัดเลย เป็นโฮสเทลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขนาดกะทัดรัดริมแม่น้ำโขง โดดเด่นด้วยการออกแบบสร้างจากบ้านไม้ขนาดสองชั้น

อ่าน 499 คน SHARE ความคิดเห็น
เชียงคาน ชวนเที่ยวงานผาสาดลอยเคราะห์ ออกพรรษา ไหลเรือไฟ

เชียงคาน ชวนเที่ยวงานผาสาดลอยเคราะห์ ออกพรรษา ไหลเรือไฟ

อำเภอเชียงคาน จ.เลย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว นักเดินทางร่วมสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในงานบุญออกพรรษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 21 - 28 ต.ค.58

อ่าน 2,993 คน SHARE ความคิดเห็น
มนต์เสน่ห์เชียงคาน…ในฤดูฝน

มนต์เสน่ห์เชียงคาน…ในฤดูฝน

วางแผนมานานนับเดือนกับการเดินทางสู่เมืองเชียงคาน จ.เลย เมื่อถึงช่วงเวลาว่างเว้นจากหน้าที่การงานประจำจึงใช้สิทธิ์ลาพักร้อน 2-5 ส.ค. ออกเดินทางสู่เชียงคาน

อ่าน 2,741 คน SHARE ความคิดเห็น
ประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ปี 2557

ประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-9 ตุลาคม 2557

อ่าน 3,032 คน SHARE ความคิดเห็น
แซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา (Sandalay Resort Pattaya)

แซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา (Sandalay Resort Pattaya)

แซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ที่พักริมชายหาด บรรยากาศชิวๆ ตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี

อ่าน 212 คน SHARE ความคิดเห็น
รวมสุดยอดโรงหนัง ไอเดียสุดล้ำ! ที่จะทำให้คุณลืมโรงหนังแบบเดิมๆไปได้เลย

รวมสุดยอดโรงหนัง ไอเดียสุดล้ำ! ที่จะทำให้คุณลืมโรงหนังแบบเดิมๆไปได้เลย

ขั้นกว่าของที่นั่งวีไอพีที่อาจจะเทียบไม่ติด เพราะนี่คือหนึ่งในโรงหนังที่มีที่นั่งสบายที่สุดในโลกและเหยียดแข้งเหยียดขาได้อย่างไร้อุปสรรค

อ่าน 6,061 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน