Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ มีความสวยงามและน่าสนใจมากมาย เช่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดที่มีความสำคัญคือเป็นที่ประทับขณะทรงผนวชของพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่5ลงมา และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต นพวงศ์) และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)

     วัดบวรนิเวศอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ ตรงข้ามประตูเมืองเดิมป้อมพระสุเมรุ ติดกับอาคารหอสมุดมหามกุฎราชวิทยาลัย ถ้าสังเกตจะเห็นตรอกซอยบ้านพานถม อันเป็นชุมชนที่รวมตัวกันมาแต่ต้นรัตนโกสินทร์ ประกอบอาชีพทำเครื่องถมเป็นภาชนะและเครื่องประดับถมทอง ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ใช้ถวายเป็นเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสด้วย


     วัดบวรนิเวศวิหารเดิมเรียกว่า "วัดใหม่" เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน ได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุราชาธิราส เจ้าฟ้ามงกุฏฯ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชเดิมอยู่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสปัจจุบัน เสด็จมาครองพระอารามและได้ทรงบูรณะเพิ่มเติม พระอุโบสถเป็นฝีมือช่างวังหน้าในรัชกาลที่ 3 เป็นอาคาร 3 หลังต่อกัน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบและลวดลายปูนปั้นเขียนสี หน้าบันประดับลายปูนปั้นดอกพุดตานใบเทศ ตรงกลางเป็นตราพระมหามงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า มีหน้าบันซ้อน 2 ชั้น ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองลายใบเทศ บานประตูหน้าต่างด้านนอกแกะสลักปิดทอง บานหน้าต่างด้านหน้าพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาเปรียบเทียบสิ่งที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์คือเบญจราชกกุธภัณฑ์ กับสิ่งที่แสดงความเป็นสงฆ์คืออัฐบริขาร บานประตูแกะสลักเป็นลายสัตตพิพิธหรือแก้ว 7 ประการอันคู่ควรแก่พระมหากษัตริย์ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีรัตน นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นอกเหนือจากนั้นแล้วเป็นลายตราประจำตำแหน่งขุนนาง นักษัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์หมวดพระแสง เครื่องราชูปโภค เครื่องสูง พระมาลา พระราชยาน


     ไหว้พระที่เสมาด้านหน้าพระอุโบสถแล้วเมื่อเข้ามาจะมีโต๊ะบูชาในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อคราวทรงผนวชที่วัดนี้ นมัสการพระประธานองค์ใหญ่ด้านในสุดคือพระสุวรรณเขต หรือหลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อเพชร เป็นพระประธานองค์แรกของพระอุโบสถ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพอัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา ด้านข้างพระพุทธรูปมีพระอัครสาวกปูนปั้นข้างละ 1 องค์ และพระพุทธชินสีห์ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระสุวรรณเขต เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย สองข้างมีรูปพระอัครสาวกข้างละ 1 องค์ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ต่อมา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อ พ.ศ. 2374 ขณะที่รัชกาลที่ 4 ทรงผนวช ได้ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถหน้าพระพุทธสุวรรณเขต เมื่อพุทธศักราช 2380 พระพุทธชินสีห์นับเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาถวายสักการบูชาในโอกาสต่างๆ เช่น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารคมานมัสการและถวายต้นไม้เงินและต้นไม้ทองเมื่อคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ยังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย และภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง


     บริเวณรอบพระอุโบสถมีศาลาพระอุปคุตให้บูชาขอลาภ นมัสการรอยพระพุทธบาท นมัสการหลวงพ่อดำ


     วิหารเก๋งประดิษฐานพระทีฆายุมหมงคล (หลวงพ่อดำ) และองค์พระที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อน     อีกด้านหนึ่งคือวิหารพระศาสดา ด้านหลังมีองค์พระพุทธไสยาสน์ที่ใต้ฐานบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส     ต้นจันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกเมื่อ พ.ศ. 2526 พระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่ 4 บริเวณฐานเจดีย์ทั้ง 4 ทิศมีรูปสัตว์ได้แก่เสือ ช้าง ม้า และนก และที่บูชาพระไพรีพินาศ     ด้านข้างของวัดเป็นตำหนักเพ็ชรและตำหนักจันทน์เป็นเรือนไม้ฉลุสวยงาม เป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ และเรือนพลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ พระมารดาของรัชกาลที่ 4     ต้นสนฉัตรและต้นขี้ผึ้งที่สมเด็จพระณาณสังวรฯ ทรงปลูกและทางวัดก็ได้น้อมนำเอาหลักการบำบัดน้ำเสียด้วยกังหันชัยพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในบ่อเต่าด้านหน้าวัด


     ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้ที่ http://www.watbowon.com/ และ Fb ของทางวัด facebook.com/วัดบวรนิเวศวิหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ มีความสวยงามและน่าสนใจมากมาย เช่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดที่มีความสำคัญคือเป็นที่ประทับ

อ่าน 287 คน SHARE ความคิดเห็น
มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

ไต้หวันเดินหน้าสานสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60  หลังเปิดฟรีวีซ่าพบนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น100%

อ่าน 71 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ถ้ากล่าวถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วที่เป็นที่รู้จักระดับต้นๆ นั้น จะต้องมีวัดมเหยงคณ์ บนถนนเจดีย์-วัดดุสิดาราม (ซอยวัดมเหยงคณ์)

อ่าน 1,334 คน SHARE ความคิดเห็น
MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

เราคงเคยพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับรูปลั๊กในต่างประเทศกันมาบ้างแล้ว ส่วนมากปัญหาที่ท่านนักท่องเที่ยวพบก็มักจะเป็น รูปลั๊กของแต่ละประเทศ

อ่าน 238 คน SHARE ความคิดเห็น
หมู่บ้านสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสีสันสดใสแห่งใหม่ ในอินโดนีเซีย

หมู่บ้านสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสีสันสดใสแห่งใหม่ ในอินโดนีเซีย

Kampung Pelangi คือชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดชวากลาง แห่งประเทศอินโดนีเซีย หมู่บ้านนี้เคยเป็นเพียงหมู่บ้านธรรมดาทั่วไป

อ่าน 6,230 คน SHARE ความคิดเห็น
การอ่านภาษากายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ดี

การอ่านภาษากายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ดี

ในการไปเที่ยวกันเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะกับเพื่อนฝูง หรือกับกรุ๊ปทัวร์ ร้อยพ่อพันแม่ หลากหลายความชอบหลากหลายนิสัย

อ่าน 482 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวสไตล์ล้านนา 'พิพิธภัณฑ์บ้านดำ' ศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ท่องเที่ยวสไตล์ล้านนา 'พิพิธภัณฑ์บ้านดำ' ศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือที่เรียกกันว่า บ้านดำนั้น ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จัดสร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ

อ่าน 13,641 คน SHARE ความคิดเห็น
สุดเจ๋ง!! สิงคโปร์เปิดตัว 'Project Bus Stop' ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เอาใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

สุดเจ๋ง!! สิงคโปร์เปิดตัว 'Project Bus Stop' ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เอาใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

สิงคโปร์เปิดตัว "Project Bus Stop" ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยัง

อ่าน 1,342 คน SHARE ความคิดเห็น
สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใกล้ชิดธรรมชาติ   นายกรชกร รักษาสรณ์

อ่าน 6,862 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน