Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ มีความสวยงามและน่าสนใจมากมาย เช่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดที่มีความสำคัญคือเป็นที่ประทับขณะทรงผนวชของพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่5ลงมา และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต นพวงศ์) และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)

     วัดบวรนิเวศอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ ตรงข้ามประตูเมืองเดิมป้อมพระสุเมรุ ติดกับอาคารหอสมุดมหามกุฎราชวิทยาลัย ถ้าสังเกตจะเห็นตรอกซอยบ้านพานถม อันเป็นชุมชนที่รวมตัวกันมาแต่ต้นรัตนโกสินทร์ ประกอบอาชีพทำเครื่องถมเป็นภาชนะและเครื่องประดับถมทอง ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ใช้ถวายเป็นเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสด้วย


     วัดบวรนิเวศวิหารเดิมเรียกว่า "วัดใหม่" เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน ได้รับพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุราชาธิราส เจ้าฟ้ามงกุฏฯ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชเดิมอยู่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสปัจจุบัน เสด็จมาครองพระอารามและได้ทรงบูรณะเพิ่มเติม พระอุโบสถเป็นฝีมือช่างวังหน้าในรัชกาลที่ 3 เป็นอาคาร 3 หลังต่อกัน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบกาบกล้วย ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบและลวดลายปูนปั้นเขียนสี หน้าบันประดับลายปูนปั้นดอกพุดตานใบเทศ ตรงกลางเป็นตราพระมหามงกุฎและพระขรรค์ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า มีหน้าบันซ้อน 2 ชั้น ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองลายใบเทศ บานประตูหน้าต่างด้านนอกแกะสลักปิดทอง บานหน้าต่างด้านหน้าพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาเปรียบเทียบสิ่งที่แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์คือเบญจราชกกุธภัณฑ์ กับสิ่งที่แสดงความเป็นสงฆ์คืออัฐบริขาร บานประตูแกะสลักเป็นลายสัตตพิพิธหรือแก้ว 7 ประการอันคู่ควรแก่พระมหากษัตริย์ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีรัตน นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นอกเหนือจากนั้นแล้วเป็นลายตราประจำตำแหน่งขุนนาง นักษัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์หมวดพระแสง เครื่องราชูปโภค เครื่องสูง พระมาลา พระราชยาน


     ไหว้พระที่เสมาด้านหน้าพระอุโบสถแล้วเมื่อเข้ามาจะมีโต๊ะบูชาในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อคราวทรงผนวชที่วัดนี้ นมัสการพระประธานองค์ใหญ่ด้านในสุดคือพระสุวรรณเขต หรือหลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อเพชร เป็นพระประธานองค์แรกของพระอุโบสถ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพอัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา ด้านข้างพระพุทธรูปมีพระอัครสาวกปูนปั้นข้างละ 1 องค์ และพระพุทธชินสีห์ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระสุวรรณเขต เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย สองข้างมีรูปพระอัครสาวกข้างละ 1 องค์ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ต่อมา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อ พ.ศ. 2374 ขณะที่รัชกาลที่ 4 ทรงผนวช ได้ขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระพุทธชินสีห์มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถหน้าพระพุทธสุวรรณเขต เมื่อพุทธศักราช 2380 พระพุทธชินสีห์นับเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาถวายสักการบูชาในโอกาสต่างๆ เช่น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารคมานมัสการและถวายต้นไม้เงินและต้นไม้ทองเมื่อคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ยังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย และภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง


     บริเวณรอบพระอุโบสถมีศาลาพระอุปคุตให้บูชาขอลาภ นมัสการรอยพระพุทธบาท นมัสการหลวงพ่อดำ


     วิหารเก๋งประดิษฐานพระทีฆายุมหมงคล (หลวงพ่อดำ) และองค์พระที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อน     อีกด้านหนึ่งคือวิหารพระศาสดา ด้านหลังมีองค์พระพุทธไสยาสน์ที่ใต้ฐานบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส     ต้นจันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกเมื่อ พ.ศ. 2526 พระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่ 4 บริเวณฐานเจดีย์ทั้ง 4 ทิศมีรูปสัตว์ได้แก่เสือ ช้าง ม้า และนก และที่บูชาพระไพรีพินาศ     ด้านข้างของวัดเป็นตำหนักเพ็ชรและตำหนักจันทน์เป็นเรือนไม้ฉลุสวยงาม เป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์ และเรือนพลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราฯ พระมารดาของรัชกาลที่ 4     ต้นสนฉัตรและต้นขี้ผึ้งที่สมเด็จพระณาณสังวรฯ ทรงปลูกและทางวัดก็ได้น้อมนำเอาหลักการบำบัดน้ำเสียด้วยกังหันชัยพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในบ่อเต่าด้านหน้าวัด


     ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้ที่ http://www.watbowon.com/ และ Fb ของทางวัด facebook.com/วัดบวรนิเวศวิหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ มีความสวยงามและน่าสนใจมากมาย เช่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดที่มีความสำคัญคือเป็นที่ประทับ

อ่าน 393 คน SHARE ความคิดเห็น
5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

มิวนิก เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ที่มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นออกมาจากที่อื่นๆ ของเยอรมัน แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มีตึกรามที่มากมาย

อ่าน 385 คน SHARE ความคิดเห็น
ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอมาในจังหวัดนครปฐมคงไม่พ้นตลาดน้ำดอนหวาย

อ่าน 199 คน SHARE ความคิดเห็น
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

เปิดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 304 คน SHARE ความคิดเห็น
ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เวียนมาอีกรอบกับ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน @ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560  ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

อ่าน 1,157 คน SHARE ความคิดเห็น
ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ชมเฌย ที่เที่ยวถ่ายรูปย้อนยุคสุดชิค ที่นี่จำลองสถานที่ ขนาด 6 ไร่เป็นเมืองย้อนยุค แบ่งเป็น 2 โซน

อ่าน 568 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

บนถนนสีลมที่ในวันทำงานจะคลาคล่ำไปด้วยคนทำงาน การจราจรคับคั่ง ในอดีตแถบนี้ก็มีประวัติศาสตร์มายาวนาน

อ่าน 381 คน SHARE ความคิดเห็น
CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

ต่อให้คุณเป็นคนที่สวยหรือหล่อสักแค่ไหน เวลาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆก็มักจะมีบางสถานการณ์ที่ทำให้ความสวย

อ่าน 176 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน